Remisser

Den Nya Välfärden lämnar remissvar på frågor vi arbetar med och vill kunna påverka.
Nedan finner ni våra remissvar indelade på årtal:
__________________________________________________________

Remissvar 2020

Yttrande med anledning av promemorian Konkurrensverkets befogenheter (Ds 2020:3)

Remissvar 2019

Yttrande med anledning av betänkandet SOU 2018:44, Möjligt, tillåtet och tillgängligt.

Yttrande med anledning av Konkurrensverkets promemoria med förslag till utvecklad reglering av upphandlingstillsynen. (Fi2019/02619/OU)

Remissvar 2018

Yttrande över promemorian Vissa ändringar i regleringen om tillstånd att ta emot offentlig finansiering.

Remissvar 2017

Yttrande med anledning av betänkandet En generell rätt till kommunal avtalssamverkan (SOU 2017:77).

Yttrande över promemorian Vissa förslag till ändringar i lagen om offentlig upphandling med anledning av Välfärdsutredningens förslag.

Yttrande med anledning av betänkande Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning. (SOU 2017:44)

Yttrande med anledning av betänkande Kvalitet i välfärden. (SOU 2017:38)

Kompletterande förslag till betänkande En utökad beslutanderätt för Konkurrensverket (SOU 2016:49).

Yttrande med anledning av betänkandet SOU 2016:78, Ordning och reda i välfärden

Yttrande med anledning av betänkandet SOU 2016:62, Ökad insyn i välfärden.

Remissvar 2016

Yttrande med anledning av utkastet till lagrådsremiss ang. miljö-, social och arbetsrättsliga hänsyn vid upphandling, dnr Fi2016/00530/UR.

Lagrådsremiss ang. miljö-, social- och arbetsrättsliga hänsyn vid upphandling (Fi2016/00530/UR) 

Remissvar 2015

Promemorian Kompletterande bestämmelser om upphandling (Fi2015/04904/UR)

Promemorian Interimistiska beslut vid överprövning av upphandlingar (Fi2015/04844/UR)

Lagförslaget Upphandling och villkor enligt kollektivavtal (SOU 2015:78)

Förslag till ny kommunallag (SOU 2015:24)

Förslag om nya regler för överprövning av upphandlingsmål (SOU2015:12)

Upphandling av koncessioner för kollektivtrafik (N2014/5126/MRT)

Remissvar 2014

Förslag till lag om upphandling av tjänstekoncessioner (SOU 2014:69)

Förslag om ny upphandlingslag (SOU 2014:51)

Förslag om ändrade regler för direktupphandling (S2013/9124/RU)

Remissvar 2013

Upphandlingsutredningen ”Goda affärer” (SOU 2013:12)

Remissvar 2012

Nystartszoner (SOU 2012:50)

Fritt val av hjälpmedel (SOU 2011:77)

Olagligt statsstöd (SOU 2011:69)

Remissvar 2011

Offentlig upphandling från egna företag (SOU 2011-43)

Mål och medel – särskilda åtgärder för vissa måltyper i domstol (SOU 2010-44)

Remissvar 2010

Bättre regler för elektroniska kommunikationer (Ds 2010-19)

Mutbrott (SOU 2010-38)

Ny förvaltningslag (SOU 2010-29)

Regler för etablering av vårdgivare (SOU 2009-84)

Upphävande av lagen om tillfällig försäljning (Ds 2010:5)

Remissvar 2009

Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, mm

Upphandling från statliga och kommunala företag (Ds 2009:36)

Nya rättsmedel på upphandlingsområdet (Ds 2009:30)

Slutbetänkande ”Styra och ställa” (SOU 2008:118)

Delbetänkandet ”Patientens rätt” (SOU 2008:127)

Samrådsyttrande Post- och telestyrelsen

Trygghetssystem för företagare (SOU 2008:89)

Remissvar 2008

Avskaffande av revisionsplikten för små företag (SOU 2008:32) 

Integritetsskyddskommitténs slutbetänkande: Skyddet för den personliga integriteten – Bedömningar och förslag

Förvaltningskommitténs delbetänkande ”Opinionsbildande verksamhet och små myndigheter” (SOU 2007:107)

Förslag till ändrade sanktioner avseende producentansvaret för elektroniska och elektriska produkter (PM 2008-04-25)

Frittvalutredningens betänkande LOV att välja – Lag om valfrihetssystem (SOU 2008:15)

Delbetänkande av utredningen Patientens rätt, Vårdval i Sverige (SOU 2008:37)

Aktieägares rättigheter – förslag till genomförandeåtgärder (Ds 2008:46)

Departementspromemoria ”Konfliktlösning vid offentlig säljverksamhet på marknaden (N 2008/4625/MK)

Remissvar 2006

Upphandlingsutredningens slutbetänkande (SOU 2006:28)

Rapport 5520 från Naturvårdsverket om miljökrav vid offentlig upphandling

Remissvar 2005

”Nya upphandlingsregler” (SOU 2005:22)

Remissvar 2004

Näringslivet och förtroendet (SOU 2004:47)

Kommunal medverkan i landstingens sjuktransporter (Ds. 2004:18)

Remissvar 2001

Upphandlingskommitténs slutbetänkande ”Mera värde för pengarna” (SOU 2001:31)

Remissvar 2000

Upphandlingskommitténs delbetänkande ”Effektivare offentlig upphandling …” (SOU 1999:139)

Remissvar 1998

Riksdagens revisorers rapport 1997/98:3 om offentlig upphandling