Om Konkurrenskommissionen

Konkurrenskommissionen startades av Den Nya Välfärden år 1994 och är en fristående kommission som består av experter i upphandlings- och konkurrensfrågor. Kommissionen granskar offentlig konkurrenssnedvridning. Företag och privatpersoner kan anonymt kontakta kommissionen om de misstänker att konkurrensen snedvrids.

De vanligaste typerna av ärenden som Konkurrenskommissionen granskar är otillåtna direkttilldelningar. Detta innebär att en upphandlande myndighet eller enhet ingår ett kontrakt med en leverantör i strid med lagbestämmelser om upphandling. Till exempel kan en upphandlande myndighet ha åberopat ett visst undantag för att gynna en viss leverantör eller på annat sätt åsidosatt gällande lagbestämmelser. Många ärenden tangerar även frågor om vilken verksamhet som kommuner får bedriva och korruption vid offentlig verksamhet.

Först uppmärksammar kommissionen ett misstänkt fall. Det kan vara privatpersoner eller företag som anmäler, men kommissionen tar också på eget initiativ upp ärenden. Kommissionen granskar ärendet och låter sedan berörd myndighet, kommun eller landsting yttra sig över de faktiska förhållandena innan fallet avgörs. Efter att kommissionen har tagit ställning skickas bedömningen ut till alla parter – även till massmedia. Konkurrenskommissionens arbete har uppmärksammats såväl på riksplanet som i lokala och regionala media.

Kommissionens ledamöter:

Inger Ridderstrand-Linderoth
Konkurrenskommissionens ordförande, tidigare stadsjurist Stockholms Stad.

Patrik Engellau
Ledamot, civilekonom och ordförande i Stiftelsen Den Nya Välfärden.

Lennart Palm
Ledamot, jurist och tidigare vd för NNR, Näringslivets regelnämnd.

Lennart Göranson
Ledamot, tidigare ställföreträdande generaldirektör vid Konkurrensverket.

Per Eklund
Ledamot, tidigare hovrättsråd samt statsstödsexpert.

Pär Cronhult
Föredragande, chefjurist vid Den Nya Välfärden.

Så handläggs ett ärende:
Anmälan till Konkurrenskommissionen sker kostnadsfritt och den som gör anmälan får vara anonym. Uppgifter om vem eller vilka som anmält ärenden för granskning eller på annat sätt lämnat information behandlas alltid som hemligt hos kommissionen.

Allt som anmäls eller på annat sätt kommer till Konkurrenskommissionens kännedom granskas förutsättningslöst av kommissionen, som särskilt undersöker om konkurrensen har riskerat att snedvridas. Kommissionen bedömer därefter om det anmälda förfarandet strider mot gällande bestämmelser, t.ex. kommunallagen eller lagen om offentlig upphandling.
Om det verkar som om konkurrensen snedvridits genom en påvisbar lagöverträdelse, upptas anmälan av kommissionen för slutlig handläggning och bedömning.

Kommissionens bedömningar av anmälda fall grundar sig alltid på föreliggande utredning av sakförhållandena. Kommissionen gör emellertid inte någon sådan bevisvärdering som det ytterst ankommer på domstolarna att göra. Den som riskerar att kritiseras av kommissionen lämnas alltid tillfälle att yttra sig innan slutlig bedömning sker. Kommissionen svarar ensam för resultatet av sin granskning och sina slutsatser och agerar vid sin granskning inte som ombud för någon part.

Konkurrenskommissionens slutliga bedömningar överlämnas regelmässigt till den som anmält ärendet samt till den som blivit föremål för kommissionens utredning och eventuella kritik. Kommissionens slutbedömningar lämnas även till andra, t.ex. berörda myndigheter, för kännedom.

Information om hur du anmäler ett ärende finner du här.