Stadgar

Stiftelsen Den Nya Välfärden

§ 1 Firma
Stiftelsens namn är ”Stiftelsen Den Nya Välfärden”.

§ 2 Ändamål
Stiftelsen har till ändamål att främja en ny välfärd byggd på insikten att medborgarna bör ha mer inflytande, såväl över politiken som över sina egna liv. Utgångspunkter för stiftelsens verksamhet är de förslag till ny politik som utarbetats inom Stiftelsen Medborgarnas Offentliga Utredningar (MOU). Stiftelsen står på demokratisk grund och värnar om de mänskliga rättigheterna såsom de formulerats i andra kapitlet i Medborgarnas Offentliga Utredningar 1988:1 En Ny Grundlag – ett förslag. Stiftelsen är partipolitiskt obunden.

§ 3 Styrelse
Stiftelsens angelägenheter handhavs av stiftelsens styrelse som består av sex ledamöter. Stiftelsens styrelse skall utse och entlediga ledamöter. Styrelsen väljer inom sig ordförande. Styrelsen är beslutsför när minst fyra ledamöter deltar i beslutet. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta förenat sig. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden.

§ 4 Styrelsens åligganden m.m.
Det åligger styrelsen att handha stiftelsens angelägenheter i överensstämmelse med dessa stadgar. Styrelsen skall vid förvaltningen av stiftelsens förmögenhet tillse att denna är placerad på ett godtagbart sätt. För fullgörande av ändamålet må såväl stiftelsens kapital som avkastningen därav nyttjas.

§ 5 Räkenskaper
Stiftelsens verksamhetsår är kalenderår. Stiftelsens räkenskaper skall föras i enlighet med bokföringslagen och skall avslutas med en årsredovisning och förvaltningsberättelse.

§ 6 Firmateckning
Stiftelsen tecknas av styrelsens ledamöter, två i förening, samt av styrelsens ordförande och utsedd ledamot, var för sig.

§ 7 Granskning och revision
För tillsyn av ändamålens uppfyllande samt för granskningen av stiftelsens räkenskaper och styrelsens förvaltning, skall finnas minst en kvalificerad revisor, samt en revisorssuppleant. Revisor/er och suppleant för stiftelsen utses och entledigas av styrelsen.

§ 8 Stiftelsens kansli
Stiftelsens kansli leds av styrelsens ordförande.

§ 9 Ändring av stadgar
Styrelsen må utan tillstånd av myndighet ändra, upphäva eller åsidosätta föreskrifter stiftelseförordnandet utom föreskrifter som avser stiftelsens ändamål.