Sundbybergs kommun bröt mot lagen vid upphandling av städtjänster – riskerar få betala miljonskadestånd

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkur­rens­kommissionen, en del av Den Nya Välfärden, kritiseras Sundbybergs kommun för att i en upphandling av städ­tjäns­ter felaktigt ha förkastat anbud. Kommunen har även trot­sat domstols dom och riskerar att få betala skadestånd som kan uppgå till miljonbelopp.

Sundbybergs kommun har tidigare kritiserats av Konkur­rens­kom­mis­sionen för att löpande teckna avtal för uppskatt­ningsvis 1,4 miljoner kronor per månad utan ordinarie upphandling. När kom­munen så småningom utlyste ett annonserat förfar­ande genom­fördes detta på ett så brist­fälligt sätt att domstol beslutade om rättelse. En dom som Kommunen senare valt att inte åtlyda.

Bland annat hade Kommunen i upphandlingen ställt högre krav på städning av skolor jämfört med förskolor. I underlaget för anbuds­givning fanns även redovisat förskolor och skolor, var för sig i sär­skilda förteckningar. Trots detta fick flera anbudsgivare sina anbud förkastade för att de inte hade erbjudit förskolestädning av Risö­skolan, som är en särgrundskola klass 1-9 och fanns upptagen i förteckningen av ”Skolor”.

I en dom i januari 2020 beslutade Förvaltningsrätten i Stockholm att kommunen skulle rätta upphand­lingen så att ett anbud som på detta sätt felaktigt förkastats skulle upptas till ny anbudsprövning. Så har emellertid inte skett, utan kommunen har istället beslutat avbryta upphandlingen.

– Denna typ av beteende underminerar förtroendet för kommunen som offentlig upphandlare säger Per Eklund, ledamot av Konkur­rens­kommis­sionen. Enligt praxis kan det även grunda rätt till skade­stånd för den anbudsgivare som rätteligen skulle ha tilldelats kon­traktet.  Skadeståndet ska i så fall beräknas till ett s.k. positivt kon­traktsintresse, där anbudsgivaren ska sättas i samma ekono­miska situation som om denne hade fått kontraktet. – Det kan i så fall röra sig om miljonbelopp som kommunen tvingas betala i skade­stånd, tillägger Per Eklund.

Läs hela utredningen här.