Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden arbetar med långsiktig opinionsbildning för ett bättre företagarklimat och ett bättre Sverige. Just nu befinner sig Sverige i en svår situation. Risken finns att även nästa regering fortsätter med den destruktiva politik som orsakat problemen. Vi kräver att regering och riksdag kavlar upp ärmarna och tar itu med bland annat följande:

Bekämpa brottsligheten
Ungefär sex av tio företagare har drabbats av brott de senaste två åren. Samhällsutvecklingen går åt fel håll. Företagare betalar ofantliga summor i skatt, men staten misslyckas med sin viktigaste uppgift, nämligen att garantera lag och ordning.

Vi kräver att regeringen slutar blunda för problemen och skyndsamt genomför en kriminalpolitisk reform, bland annat genom att skärpa straffen, stoppa den oansvariga migrationspolitiken och återupprätta samhällskontraktet.

Stoppa överbeskattningen av bilister
Skatten på bränsle höjs automatiskt varje år. De senaste åren har fordonsskatten chockhöjts och reglerna för förmånsbilar försämrats. Dessutom kommer reduktionsplikten orsaka kraftiga höjningar av bränslepriserna framöver.

Skatten på trafikförsäkringspremier drar in miljarder till statskassan. Även åkare, lantbrukare och andra företagare som är beroende av rimliga bränslepriser går på knäna. Nu får det vara nog! Överbeskattningen måste upphöra!

Åtgärda elbristen
På grund av ideologiska beslut har Sverige påbörjat en resa till att bli ett U-land när det kommer till elförsörjning. Stängningen av Barsebäck, två reaktorer i Oskarshamn och två reaktorer i Ringhals har bidragit till en extrem elbrist i södra delen av landet, något som kan tvinga fram nedsläckningar i vinter.

Men trots att det råder elbrist är Sverige ofta EU:s största elexportör, vilket beror på att elmarknaden är havererad och måste göras om från grunden. Vi kräver att elskatterna tas bort och att prissättningen i Sverige alltid ska syfta till lägsta möjliga pris för svenska konsumenter. Kärnkraften bör byggas ut skyndsamt för att säkra svensk självförsörjning på el i framtiden.

Om inget görs kommer riskerar Sverige gå miste om hundratusentals arbetstillfällen och miljarder kronor i produktionsbortfall de kommande tio åren. Den Nya Välfärden har i Företagarkravet meddelat regeringen att skyndsamt genomföra de satsningar som behövs och tillgodoser företagens behov.

Avskaffa den allmänna löneavgiften
Arbetsgivaravgifterna syftar till att finansiera det sociala trygghetssystemet. Men en tredjedel av arbetsgivaravgifterna saknar koppling till försäkringsmässiga förmåner. Denna dolda skatt kallas den allmänna löneavgiften. Vi kräver att smygbeskattningen upphör. Den allmänna löneavgiften bör avskaffas.

En ny policy för skatter
Inför en regel om skatteväxling. Om en ny skatt införs eller en gammal skatt höjs, bör någon annan skatt sänkas så att företagen går skadefria.

Minska regelkrånglet
Företagare lägger alltför mycket tid på att uppfylla regelverket istället för att expandera verksamheten. Vi kräver att regeringen avskaffar alla regler som inte uppfyller sitt syfte, genomför grundliga konsekvensanalyser innan nya regler införs och beslutar om en policy som innebär att regelbördan inte ska öka från år till år. En regel in – en regel ut.

Gör om migrationspolitiken.
Flyktingar som vill söka asyl i Sverige måste först ta sig in i vårt land. Detta skapar onödigt lidande och göder smugglingsindustrin. Vi anser att mottagandet bör minska kraftigt och ske på ett kostnadseffektivt och förnuftigt sätt. Ersätt asylrätten med ett renodlat kvotflyktingsystem eller hjälp flyktingar i konflikternas närområden. Under överskådlig framtid bör Sverige ha noll nettoinvandring för att kunna komma till rätta med de extrema integrationsproblemen.

Utvecklingen går åt fel håll. Företagarklimatet blir sämre och sämre. Samhällskontraktet uppluckras. Den grova brottsligheten och utanförskapet ökar alltmedan politikerna stoppar huvudet i sanden. Något måste göras. Den Nya Välfärden arbetar för att få Sverige på rätt köl igen.

– Vi kontaktar politiker och förklarar hur de bör utforma politiken.
– Vi samlar ihop namnunderskrifter i viktiga frågor och skickar in till regeringen.
– Vi opinionsbildar genom debattartiklar och insändare.
– Vi skriver underlag till riksdagsmotioner.
– Vi skriver rapporter och böcker.
– Vi granskar och uppmärksammar myndigheter som snedvrider konkurrensen.
– Vi driver rättsfall när kommuner och myndigheter bryter mot upphandlingslagen eller ger olagligt statsstöd.
– Vi skriver remissvar till utredningar som berör våra frågor.

Vill du komma i kontakt med Företagarombudsmannen?
Mejla Adam Rydström, adam.rydstrom@dnv.se eller ring 0708-679 505