Borlänge, Falu, Gagnefs och Hedemora kommuner bröt mot lagen vid upphandling av bemanningstjänster

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkur­rens­kommissionen, en del av Den Nya Välfärden, kritiseras Borlänge, Falu, Gagnefs och Hedemora kommuner för att vid upphandling av bemanningstjänster felaktigt ha diskvalificerat anbudsgivare.

När Borlänge, Falu, Gagnefs och Hedemora kommun skulle upp­handla bemanningstjänster inom sjukvården ställdes ett obliga­toriskt krav om att anbudsgivarna skulle bifoga registre­ring­sbevis från Bolagsverket om att de är registrerade för att ”… bedriva uthyr­ning av per­sonal inom sjukvården.” Kom­munerna dis­kvalificerade sedan två anbudsgivare eftersom de var registrerade för ”per­sonal­uthyr­ning” respektive ”uthyrning av personal” och därmed inte ansågs registrerade för ”uthyrning av per­sonal inom sjukvården”. Kommunerna biträddes i det aktuella fallet av Upphandlingscenter som är en för­valtning vid den Gemensamma nämnden för upphandlingssam­ver­kan vid Ludvika kommun.

Själva registreringen hos Bolagsverket medför överhuvudtaget inte någon garanti för att verksamheten faktiskt utövas. En registrering för personaluthyrning i allmänhet omfattar dessutom alla olika områden där sådan uthyrning kan komma ifråga och således även sjukvården. Det går inte att sluta sig till att en anbudsgivare som bedriver personaluthyrning inom även andra personalkategorier skulle vara olämplig som leverantör av just sjukvårdspersonal. Vid överprövning av upphandlingen fann därför Kammarrätten i Sunds­vall att kravet på viss registrering går utöver vad som är nödvändigt och proportionellt och beslutade att upphandlingen skulle göras om. 

– Både registreringskravet och kommunernas tillämpning synes närmast grunda sig på ren okunnighet om verksamhetsföremålets funktion i det bolags­rättsliga systemet. Det finns därför anledning att rikta allvarlig kritik mot Kommunerna, som på detta sätt snedvridit eller riskerat snedvrida konkurrensen säger Inger Ridderstrand-Linde­roth, ledamot av Kon­kur­rens­kommissionen, och tillägger att kommunerna uppenbar­ligen behöver se över sin upp­handlings­kompetens.

Läs hela utredningen här.