Stockholms stad gjorde fel vid upphandling

Stockholms stad gav anbudsgivarna för kort tid på sig vid upphandling av konsulttjänster. Därmed bidrog Stockholms stad till att snedvrida konkurrensen, säger Konkurrenskommissionen.

Anbudsgivarna gavs bara åttanio arbetsdagar att utarbeta sina anbud. Den korta anbudsfristen gav inga rimliga förutsättningar för konkurrens på lika villkor, konstaterar kommissionens ordförande, fd generaldirektören i RRV G Rune Berggren.

Konkurrenskommissionen är en expertgrupp som sammankallats av föreningen Den Nya Välfärden.

Stadsledningskontoret Stockholms stad upphandlade konsulttjänster för bland annat information och angav förutsättningarna så att anbudsgivarna fick högst nio arbetsdagar, varav flera sk klämdagar, på sig att utforma anbuden. Anbudstiden löpte från den 21 december till den 8 januari. Under den perioden inföll jul, nyårs och trettonhelgen.
Staden hävdar att man valde att tillämpa sk förenklad upphandling eftersom ärendet det handlade om det utredningsförslag om kommunal skatteutjämning som las fram under hösten 1998 var så brådskande.
Konkurrenskommissionens uppfattning är att ärendet varit väl känt och debatterats under hösten 1998. Den aktuella brådskan utgör inte synnerliga skäl i lagens mening, därmed finns det inte heller förutsättningar att tillämpa direktupphandling, vilket är vad Stockholms stad i praktiken har gjort.
Även vid en förenklad upphandling ska nämligen anbudsgivarna beredas lika möjligheter att lämna anbud. Alla ska behandlas på ett opartiskt och affärsmässigt sätt. Men den korta anbudsfrist staden givit innebar att de leverantörer som fått information om upphandlingen på annat sätt än genom Stadsledningskontorets skrivelse inte hade någon rimlig möjlighet att utarbeta ett anbud.
Konkurrenskommissionen konstaterar att Stockholms stad därmed har åsidosatt kraven på affärsmässighet och opartiskhet enligt lagen om offentlig upphandling.

 

Läs utredningen här: KKO 99-001