Kommunal stiftelse i Älvdalen bröt mot lagen

En av kommunen inrättad turiststiftelse i Älvdalen  struntade i att göra upphandling vid inköp av konsulttjänster. Det strider mot lagen, konstaterar Konkurrenskommissionen som granskat stiftelsens agerande.

När den s.k SIGstiftelsen (SärnaIdreGrövelsjöfjällen) skulle köpa PRtjänster gjordes ingen upphandling. I stället anlitades två av styrelsens egna ledamöter som konsulter. Det strider mot lagen om offentlig upphandling (LOU).

Kommunala företag och stiftelser är skyldiga att följa lagen om offentlig upphandling. Genom sitt agerande har SIGstiftelsen åsidosatt lagens krav på opartiskhet och likabehandling, säger kommissionens ordförande fd generaldirektören i RRV G Rune Berggren.

Konkurrenskommissionen är en expertgrupp som sammankallats av föreningen Den Nya Välfärden.

Stiftelsen SärnaIdreGrövelsjöfjällen tecknade i november 1998 avtal med två av den egna styrelsens ledamöter om köp av konsulttjänster för organisations och PRfrågor kring projektet ”Drömmen om framtiden”. Det aktuella projektet omfattar bl. a byggnation och marknadsföring av en ny skidanläggning.

Uppdraget till de två styrelseledamöterna varav den en är näringslivssekreterare i Älvdalens kommun föregicks inte av någon upphandling där andra tänkbara konsulter fick möjlighet att lämna anbud. Enligt lagen om offentlig upphandlig är emellertid såväl kommunala företag som stiftelser s.k upphandlande enheter och därmed skyldiga att göra upphandling i konkurrens.

Eftersom de båda styrelseledamöterna har debiterat moms för sina tjänster kan uppdraget inte betraktas som en anställning av stiftelsen. Det handlar således om externa konsulttjänster som skall upphandlas i konkurrens. SIGstiftelsen kan inte heller åberopa de undantag som finns i lagen exempelvis vid brådskande upphandling eller i det fall det handlar om mycket låga belopp. Enligt avtalet omfattar konsulttjänsterna ett belopp på upp till 896 000 kronor fram t.o.m den 31 december 1999.

Konkurrenskommissionen kritiserar nu stiftelsens agerande. Genom att inte genomföra upphandling i konkurrens har stiftelsen åsidosatt lagens krav på opartiskhet och likabehandling. Det har medfört att konkurrensen har snedvridits samtidigt som förtroendet för Älvdalens kommun som upphandlare har undergrävts.

Konkurrenskommissionen är en privat expertgrupp som inrättades den 1 januari 1994 för att bevaka och uppmärksamma frågor som rör konkurrenssnedvridning. Konkurrenskommissionens ändamål är att motverka sådan konkurrensbegränsning som ligger i bristande likhet i villkoren för offentliga och privata aktörer på den allmänna marknaden och som skadar medborgarna i deras egenskap av skattebetalare och konsumenter.

 

Läs utredningen här: KKO 99-008