Grums kommun har gjort felaktig upphandling

Grums kommun gav en leverantör av fjärrvärme möjlighet att justera sitt anbud efter anbudstidens utgång. Detta strider mot upphandlingslagen, konstaterar Konkurrenskommissionen.
Grums kommun har brutit mot lagen vilket har kostat skattebetalarna stora pengar i onödan, säger kommissionens ordförande, fd generaldirektören i RRV G. Rune Berggren.

Konkurrenskommissionen är en expertgrupp som sammankallats av föreningen Den Nya Välfärden.
Grums kommun skulle upphandla fjärrvärmeleveranser under hösten 1998. I annonsen och förfrågningsunderlaget upplyste kommunen att upphandlingen skulle handläggas som en sk förenklad upphandling. Anbudstiden var tre månader. I förfrågningsunderlaget meddelade kommunen vidare att det anbud skulle antas som var mest fördelaktigt med hänsyn till: avgiftsfrågor, finansiering, miljöfrågor, leveranssäkerhet, kvalitet. Dessa kriterier rangordnades inte inbördes och ingen förklaring av hur de skulle tolkas gavs.
Efter anbudstidens utgång kallade kommunen till en första omgång förhandlingsmöten där anbudsgivarna fick möjlighet att komplettera sina anbud. Kommunen gav sedan fem av anbudsgivarna möjlighet att ytterligare komplettera sina anbud för att sedan genomföra en tredje utvärdering. Efter den tredje omgången kompletterade fyra anbudsgivare sina anbud en gång till. En av dessa skickade in ett förtydligande av sitt anbud varvid tekniska nämnden beslutade anta just detta anbud. Grunden för beslutet var att anbudet ansågs ekonomiskt mest fördelaktigt.
Konkurrenskommissionen anser att Grums kommun på flera punkter har brutit mot upphandlingslagen. För det första anser kommissionen i likhet med både Nämnden för offentlig upphandling (NOU) och kammarrätten i Göteborg att det inte finns förutsättningar för att tillämpa reglerna om förenklad upphandling i det aktuella fallet. Kommunen har ändå valt leverantör utifrån ett anbud som väsentligt ändrats efter anbudstidens utgång trots att det fanns ett annat anbud som i sitt ursprungliga skick låg på samma nivå.
För det andra har upphandlingen grundats på punktvis angivna krav och kriterier som varken rangordnats eller specificerats. Praxis säger klart att sådana kriterier som det i praktiken har överlämnats åt anbudsgivarna att tolka inte ska tillmätas betydelse vid upphandling. Därför finns det i det här fallet inga andra giltiga värderingsgrunder än lägsta pris. Men Grums kommun antog trots det inte det billigaste anbudet.
Konkurrenskommissionen finner därför att Grums kommun har brutit mot lagen och EUdirektiven på flera punkter. Därmed har konkurrensen snedvridits och förtroendet för kommunen som upphandlare har undergrävts. Dessutom riskerar kommunen skadeståndskrav från förfördelade leverantörer.
I Konkurrenskommissionens beslut deltog fd generaldirektören i RRV G. Rune Berggren (ordförande) samt ledamöterna Patrik Engellau, ordförande i Den Nya Välfärden, Inger RidderstrandLinderoth, fd stadsjurist i Stockholm, Erik Nerep, professor i handelsrätt och Sigvard Berglöf, fd regeringsråd.
Konkurrenskommissionen är en expertgrupp som inrättades den 1 januari 1994 för att bevaka och uppmärksamma frågor som rör konkurrenssnedvridning. Konkurrenskommissionens ändamål är att motverka sådan konkurrensbegränsning som ligger i bristande likhet i villkoren för offentliga och privata aktörer på den allmänna marknaden och som skadar medborgarna i deras egenskap av skattebetalare och konsumenter.

 

Läs utredningen här: KKO 99-011