Länsarbetsnämnden i Stockholms län bryter mot lagen om offentlig upphandling

Konkurrenskommissionen, som är en privat expertgrupp sammankallad av stiftelsen Den Nya Välfärden, har granskat Länsarbetsnämndens i Stockholms län upphandling av arbetsmarknadsutbildning. I upphandlingen har antalet anbudsgivare begränsats till endast en. Skälet uppges vara att upphandlingen avsåg utbildning för en specifik programvara (MX2). Men enligt lagen om offentlig upphandling är det inte tillåtet att avgränsa en upphandling till en specifik produkt.

Företaget Precappa ICI Group äger ensamrätt till programvaran MX2 och har inte licensierat den till någon utomstående utbildare. Den arbetsmarknadsutbildning som upphandlats av Länsarbetsnämnden inkluderar 640 kursdeltagarveckor för 40 personer med en genomsnittlig kurslängd på 16 veckor per person. Totalt omfattar upphandlingen 2 080 000 kronor.

Konkurrenskommissionen är kritisk till Länsarbetsnämndens handläggning av upphandlingen. Lagen om offentlig upphandling medger inte någon möjlighet att, som skett, begränsa den utbildning som upphandlats till att avse utbildning på endast en specifik namngiven produkt utan att samtidigt ange tillägget ”eller likvärdig”. Dessutom finns väl fungerande konkurrens på marknaden, både när det gäller själva utbildningen och utbudet av programvaror.

Länsarbetsnämnden lyder under AMUförordningen vilket innebär att utbildningsinsatserna skall underlätta den enskildes möjligheter att komma tillbaka till arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Konkurrenskommissionen ifrågasätter om utbildningen av programmerare till den specifika programvaran MX2 uppfyller dessa krav.

Vid en samlad bedömning menar Konkurrenskommissionen att Länsarbetsnämnden i Stockholms läns upphandling av arbetsmarknadsutbildning har handlagts på ett sätt som strider mot såväl lagen om offentlig upphandling som principerna för arbetsmarknadsutbildning. Förutsättningarna för en effektiv konkurrens på den allmänna marknaden för datautbildningarna riskerar därmed att ha snedvridits, avslutar Konkurrenskommissionen.

 

Läs utredningen här: KKO 2002-055