Höganäs kommun bryter mot lagen om offentlig upphandling

Höganäs kommun har i en upphandling avseende bland annat beställningscentral för färdtjänst m.m. antagit ett anbud som avvikit från förutsättningarna för upphandlingen. Dessutom har kommunen förhandlat med endast en anbudsgivare trots att detta inte är tillåtet.

Konkurrenskommissionen, som är en fristående expertgrupp som sammankallats av Den Nya Välfärden, har granskat upphandlingen. Vid en sammantagen bedömning är kommissionen kritisk på två punkter.

Det prismässigt lägsta anbudet, av de två som inkom, uppfyllde inte ställda krav avseende redovisning av intyg (kopia av gällande Fskattebevis, intyg att anbudsgivaren är skuldfri för skatter och sociala avgifter m.m.) och skulle såldes ha avvisats redan under anbudsvärderingens kvalifikationsfas. Sedermera var det dock detta anbud som antogs av kommunen. Vid den fortsatta upphandlingshandläggningen hade kommunen flera alternativ. Antingen att anta eller förkasta det dyrare anbudet eller också att uppta förhandlingar med anbudsgivaren. Det fanns också en möjlighet att utlysa upphandlingen på nytt. Någon möjlighet för kommunen att uppta förhandlingar om det anbud som rätteligen skulle ha avvisats och anta detta anbud finns emellertid inte. Genom att Höganäs kommun ändå gjort detta har således gällande bestämmelser för offentlig upphandling åsidosatts.

Dessutom saknar det anbud som antagits en redovisning av hur kraven i förfrågningsunderlaget skall uppfyllas. Det vinnande anbudet omfattade endast en sida med texten ”Anbud beställningsfunktionen. Vi har nöje att offerera er ett pris på beställningsfunktionen av färdtjänsttransporter enligt upphandlingsunderlaget daterat

20000511. Vårat pris per behandlat köruppdrag är 7 kronor.” Således kunde ingen utvärdering av det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet ske. Istället har upphandlingen avgjorts enbart med ledning av lägsta pris. Även i detta avseende strider förfarandet mot bestämmelser för offentlig upphandling.

Konkurrenskommissionen menar att den aktuella upphandlingen har handlagts på ett sätt som varit ägnat att snedvrida förutsättningarna för konkurrensen på marknaden för beställningscentraler och liknande telefonitjänster samtidigt som förtroendet för kommunen som upphandlare har undergrävts. Kommunen riskerar även efter prövning i domstol att få betala skadestånd till den förfördelade leverantören till följd av upphandlingens handläggning, avslutar Konkurrenskommissionen.

 

Läs utredningen här: KKO 00- 048