Domstolar trotsar dom

Konkurrenskommissionen (den oberoende expertgruppen, sammankallad av Stiftelsen Den Nya Välfärden) riktar nu kritik mot Handens tingsrätt och Huddinge tingsrätt. Kritiken rör ett förfarande där en länsrätt hade konstaterat i dom att tingsrätterna felaktigt upphandlat tjänster för tolkförmedling och förordnade att tingsrätterna skulle göra om upphandlingen. Tingsrätterna har emellertid vare sig överklagat domen eller gjort om upphandlingen. I stället har tingsrätterna under det drygt 1,5 år som har gått sedan länsrättsdomen vann laga kraft, i direkt trots mot länsrättens förordnande, fortsatt att anlita den felaktigt tilldelade tolkförmedlingen. Expertgruppen konstaterar att domstolarnas agerande är anmärkningsvärt och att det har snedvridit konkurrensen mellan företag som förmedlar tolktjänster.

– Tingsrätternas ohörsamhet mot lagakraftvunnen dom är anmärkningsvärd och strider mot grunderna för svensk rätt. Att det för närvarande pågår en gemensam statlig upphandling av tolktjänster och att tingsrätterna någon gång under 2007 kan komma att omorganiseras förtar inte allvaret i kritiken, framhåller expertgruppen Konkurrenskommissionen i sin granskning.

– Att statliga myndigheter inte ska kvälja dom eller trotsa dom är självklart. Därmed är tingsrätternas agerande givetvis anmärkningsvärt. Att de dessutom är rättsvårdande myndigheter gör deras domstolstrots ännu mer klandervärt, säger G Rune Berggren, ledamot i den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen.

 

Läs utredningen här: KKO 2005-053-054