Bergs kommun stödde enskild näringsidkare i strid mot lagen

Bergs kommun köpte en industrifastighet av en privat näringsidkare för att sedan hyra tillbaka den till honom och beslutade dessutom att uppföra en tillbyggnad på fastigheten för den private näringsidkarens räkning.

Bergs kommuns agerande innebär att konkurrensen har snedvridits genom att kommunen i strid med den kommunala kompetensen har gynnat ett enskilt företag, säger Konkurrenskommissionens ordförande, fd generaldirektören i Riksrevisionsverket G Rune Berggren. Konkurrenskommissionen är en expertgrupp som sammankallats av föreningen Den Nya Välfärden. 

Bergs kommun köpte i augusti 1996 en industrifastighet av ett privat företag, ACB Laminat AB. Köpeskillingen var 11 500 000 kronor. Enligt köpeavtalet skulle ACB Laminat AB få hyra fastigheten inklusive den industrianläggning som var uppförd på fastigheten. I juni 1999 beslutade kommunfullmäktige i Bergs kommun (efter en framställan från ACB Företagen) att göra en tillbyggnad av den befintliga byggnaden för en uppskattad kostnad av runt tio miljoner kronor. 30 procent av bygget skulle enligt planerna finansieras av bidrag från NUTEK, resten genom att kommunens egna medel användes eller genom upplåning.  Konkurrenskommissionen riktar nu skarp kritik mot kommunens agerande.

Kommissionen konstaterar att det i allmänhet inte är förenligt med den kommunala kompetensen att kommunen tillhandahåller lokaler åt ett enskilt företag Det sätt Bergs kommun konstruerat stödet på (att använda kommunala medel för att köpa en fastighet som sedan hyrdes tillbaka till säljaren, sk saleandleaseback) innebär i praktiken att företaget ifråga får tillgång till en lokal utan att själva stå risken för investeringen det gör kommunen.  Det framgår av handlingarna att Bergs kommuns agerande syftade till att förse ACBkoncernen med riskkapital. Kommissionen bedömer att investeringen utgör sådant stöd till näringsidkare som avses i kommunallagens bestämmelser om kommunal kompetens. Inga synnerliga skäl har ens åberopats till stöd för kommunens agerande.

ACBlaminats absolut största kund är IKEA. Bergs kommun, som är en av landets fattigaste kommuner, har genom att subventionera en av IKEA:s underleverantörer indirekt också stött IKEA, ett av landets mest framgångsrika företag.  Detta stöd till en enskild näringsidkare innebär att kommunen har överskridit sin kompetens och därmed skadat förutsättningarna för konkurrens inom näringslivet.

I kommissionens beslut deltog ordföranden, fd generaldirektören i RRV G. Rune Berggren och ledamöterna fd regeringsrådet Sigvard Berglöf, ordföranden i Den Nya Välfärden Patrik Engellau, professorn i svensk och internationell handelsrätt Erik Nerep, juristen och experten på konkurrensfrågor Lennart Palm samt fd stadsjuristen i Stockholm Inger RidderstrandLinderoth.

 

Läs utredningen här: KKO 00- 004