DalsEds kommun stödde privat näringsidkare i strid med lagen

DalsEds kommun uppförde en kontorsbyggnad för en enskild näringsidkares räkning. Dessutom ändrades det kommunala bostadsbolagets bolagsordning så att bolaget även i framtiden ska kunna bygga och driva kontorsbyggnader.
DalsEds kommun har uppenbart brutit mot kommunallagens regler om den kommunala kompetensen, säger förre generaldirektören i RRV G Rune Berggren, Konkurrenskommissionens ordförande. Konkurrenskommissionen är en expertgrupp som sammankallats av föreningen Den Nya Välfärden.

I december 1998 beslutade kommunfullmäktige i DalsEds kommun att ålägga det kommunala bostadsbolaget Edshus AB att uppföra en kontorsbyggnad som sedan skulle upplåtas till en privat näringsidkare. Fullmäktige beslöt också att bevilja Edshus AB kommunal borgen för företagets lån på upp till 30 miljoner kronor för att uppfylla direktivet. Dessutom beslutade fullmäktige att iordningställa en befintlig fabriksbyggnad så att den enskilde näringsidkaren där kunde ges tillfälliga lokaler kostnaden för ombyggnaden var 1,5 miljoner kronor. I samband med att fullmäktige fattade beslutet om att uppföra kontorsbygganden beslutade man också att ändra i Edshus AB:s bolagsordning. Föremålet för bolagets verksamhet ändrades till att förutom att omfatta ägande och förvaltande av bostadsfastigheter och uppförande av bostäder och affärslägenheter också omfatta kontorsfastigheter och uppförande av kontorshus. Det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet ändrades till att förutom att gagna bostadsförsörjningen också gagna sysselsättningen i kommunen.

Konkurrenskommissionen riktar nu skarp kritik mot DalsEds kommun.  Kommunen har fattat beslut om att stödja en enskild näringsidkare genom att uppföra kontorshus för hans behov. Detta strider mot kompetensreglerna i kommunallagen. Kommunen har dessutom ordnat tillfälliga lokaler åt näringsidkaren för en kostnad av 1,5 miljoner kronor. För att kunna genomföra det beslutet ändrade man i det kommunala bostadsbolagets bolagsordning på ett sätt som kan äventyra bolagets gynnade ställning bland annat i fråga om räntebidrag.  Konkurrenskommissionen konstaterar att DalsEds kommun genom sitt agerande har överskridit sin kompetens och därmed skadat förutsättningarna för konkurrensen inom näringslivet och ådragit skattebetalarna onödiga kostnader.

I kommissionens beslut deltog ordföranden, fd generaldirektören i RRV G. Rune Berggren och ledamöterna fd regeringsrådet Sigvard Berglöf, ordföranden i Den Nya Välfärden Patrik Engellau, professorn i svensk och internationell handelsrätt Erik Nerep, juristen och experten på konkurrensfrågor Lennart Palm samt fd stadsjuristen i Stockholm Inger RidderstrandLinderoth.

 

Läs utredningen här: KKO 00- 006