Vägverket underkände anbudsgivare, bröt mot lagen

Vägverket Region Stockholm upphandlade byggentreprenadarbeten för en deletapp i Södra länken. Den anbudsgivare som lämnat det lägsta anbudet underkändes på grunder som inte angivits i förfrågningsunderlaget. Senare avbröt Vägverket upphandlingen och gav uppdraget till den egna utförarförvaltningen.

Vägverket har genom sin felaktiga handläggning av upphandlingen bidragit till att konkurrensen på byggentreprenadmarknaden har snedvridits. Det är uppseendeväckande, säger förre regeringsrådet Sigvard Berglöf, ledamot i Konkurrenskommissionen. Konkurrenskommissionen är en expertgrupp som sammankallats av föreningen Den Nya Välfärden.

Vägverket, Region Stockholm upphandlade sommaren 1999 byggentreprenadarbeten för deletapp Åbyvägen, Södra Länken. Upphandlingen skulle genomföras som en sk öppen upphandling. I förfrågningsunderlaget angavs ett antal kriterier utifrån vilka principen om ekonomiskt mest fördelaktiga anbud skulle utvärderas. Bland dessa kriterier fanns ”Finansiell styrka”. Men ingenting sades i förfrågningsunderlaget om hur detta kriterium skulle värderas. Vid anbudstidens utgång hade fem entreprenörer lämnat anbud. Dessutom hade en av Vägverkets förvaltningar, ”Vägverket Produktion Mitt”, inkommit med ett egenregianbud. Vägverket hyrde i efterhand in en konsult som granskade anbuden, bl a med utgångspunkt i nyckeltal som inte varit kända för anbudsgivarna. På grundval av konsultens rapport underkändes det lägsta anbudet med motiveringen att anbudsgivaren inte ansågs besitta erforderlig finansiell styrka för att få sitt anbud prövat. Därefter avbröt Vägverket upphandlingen och gav entreprenaden till den egna utförarförvaltningen. Konkurrenskommissionen riktar nu skarp kritik mot Vägverket.

För det första konstaterar kommissionen att kriteriet ”finansiell styrka” inte kunde läggas till grund för beslutet i upphandlingen eftersom det i förfrågningsunderlaget inte fanns någon vägledande beskrivning av hur det skulle värderas. Beslutet att underkänna en anbudsgivare p g a att han inte ansågs ha erforderlig finansiell styrka strider därför mot transparensprincipen i EGrätten. För det andra informerades inte anbudsgivarna om att egenregianbud kunde förekomma och att upphandlingsförfarandet därför kunde komma att avbrytas. Även detta strider mot transparensprincipen. För det tredje informerades inte anbudsgivarna om att anbuden skulle komma att betygssättas eller på vilka grunder detta skulle ske. Betygskriterierna var hemliga och godtyckliga. Också detta strider mot transparensprincipen. Till detta kommer att anbudsgivaren med det lägsta anbudet tidigare utfört entreprenadarbeten åt Vägverket i samma storleksordning som den aktuella och att anbudsgivaren ställt begärd säkerhet för sina åtaganden i anbudet.

Vägverkets förfarande är ägnat att bidra till att konkurrensen på marknaden för byggentreprenadarbeten har snedvridits och har undergrävt förtroendet för Vägverket som upphandlare. Dessutom riskerar Vägverket och därigenom staten att bli skadeståndsskyldigt pga den felaktigt handlagda upphandlingen.

I kommissionens beslut deltog ordföranden, fd generaldirektören i RRV G. Rune Berggren och ledamöterna fd regeringsrådet Sigvard Berglöf, civilekonomen Patrik Engellau, professorn i svensk och internationell handelsrätt Erik Nerep, juristen och experten på konkurrensfrågor Lennart Palm samt fd stadsjuristen i Stockholm Inger RidderstrandLinderoth.

 

Läs utredningen här: