Växjö kommuns energiföretag bryter mot upphandlingslagen

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrens­kommissionen kritiseras Växjö kommun för att två kommu­nala bolag köper tjänster direkt av varandra i strid mot upphandlingslagen.

De två kommunalt ägda bolagen Växjö Energi AB och Växjö Energi Elnät AB köper löpande tjänster från varandra för mångmiljonbelopp. Köpen har inte föregåtts av offentlig upphandling.

Energiförsäljning respektive nätverksamhet ska enligt svensk lag vara separerade i olika bolag. Detta för att bland annat undvika konkurrens­snedvridande sammanblandning och därmed risk för korssubventionering. Bestämmelserna innebär att Växjö Energi AB respektive Växjö Energi Elnät AB utgör olika upphandlande enheter, vilka var för sig måste följa gällande upphandlings­bestäm­melser.

Enligt dessa bestämmelser får köp direkt mellan företag som ingår i samma koncern endast förekomma undantagsvis. Konkur­rens­kommissionens utredning visar emellertid att förutsätt­ningarna för undantag inte är uppfyllda i det nu aktuella fallet. De bolagen har därför inte haft rätt att handla med varandra, utan varit skyldiga att genomföra annonserade upphand­lingar, så att även andra leverantörer får möjlighet att delta med anbud. Regelverket medför skydd för konsumenterna mot överuttag av bland annat elnätsavgifter.

– Förfarandet att underlåta upphandling strider mot lagen och riskerar att sätta konkurrensen ur spel. Det finns därmed anledning att rikta allvarlig kritik mot de båda bolagen, men även mot Växjö kommun, vilken som ägare har att se till att de kommunala bolagen håller sig inom lagstiftningens ramar, säger Lennart Göranson, ledamot i Konkurrenskommissionen.

Läs utredningen här.