Västerås kommun bryter återigen mot upphandlingslagen vid köp av avfallstjänster

Västerås kommun ingick avtal med sitt delägda bolag Vafab Miljö om köp av tjänster för förbränning av hushållsavfall för 2012. Avtalet förklarades ogiltigt av domstol. Orsaken var att avtalet stred mot upphandlingslagen då detta tillkommit utan föregående upphandling i konkurrens där andra leverantörer gavs tillfälle att lämna anbud. Trots den tidigare domen har kommunstyrelsen ändå beslutat att godkänna ett liknande avtal för 2013 med nämnda bolag utan att avtalet har föregåtts av ett offentligt upphandlingsförfarande enligt lagen.

Västerås kommun har tidigare kritiserats av bland annat Konkur­rensverket för att den köper tjänster för avfallsförbränning direkt från sitt delägda bolag Vafab Miljö AB utan något annon­serat upphandlingsförfarande. Inför 2012 överklagades kom­munens avtal med Vafab av några konkurrerande renhåll­nings­företag, som menade att kommunen bröt mot lagen om offentlig upphandling (LOU). Kommunen förlorade i domstolen, och 2012 års avtal förklarades ogiltigt med stöd av lagen.

Nu har kommunstyrelsen beslutat att även för 2013 köpa motsvarande renhållningstjänster direkt från Vafab.

– Västerås kommun bryter på nytt mot lagen med snedvridna konkurrensförutsättningar som följd. Kommunen har visat en uppseendeväckande brist på respekt för det rättssystem som ytterst garanterar att säkerställa låga renhållningsavgifter för invånarna, säger Inger Ridderstrand Linderoth, ordförande i Konkurrenskommissionen.

I ett i går meddelat avgörande från förvaltningsrätten i Uppsala ogiltigförklarades 2013 års avtal mellan Vafab och Västerås kommun. Domstolen motiverar sitt beslut om ogiltighet med att avtalet kommit till genom en otillåten direktupphandling i strid med LOU.

 

Läs utredningen här: PM 2 KKO 12-021 Västerås Vafab2