Fastighetsägare på Järva bryter mot upphandlingslagen

Föreningen fastighetsägare i Järva, som huvudsakligen består av kommunala fastighetsägare på Järvafältet i Stockholm, har brutit mot lagen om offentlig upphandling när man uppställde formella krav som bland annat diskriminerar nystartade företag.
 

– Eftersom föreningen agerat utifrån de kommunala bolagens behov är den skyldig att följa lagen om offentlig upphandling (LOU). I det här fallet har föreningen uppställt krav på att anbudsgivare ska ha sin årsredovisning regist¬rerad hos ett kreditratingföretag för att få lämna anbud på fastighetsskötsel. Redan 2005 fastställde Högsta förvaltnings¬domstolen att ett sådant krav inte är lagligt, eftersom det riskerar att utesluta nystartade företag från möjligheten att lämna anbud säger Lennart Palm, ledamot i Konkurrenskommissionen.

– Den här typen av agerande sätter konkurrensen ur spel och kun¬derna, i detta fall hyresgästerna, kan tvingas betala för mycket eftersom möjligheterna att vid upphandlingen fullt ut ut¬nyttja den befintliga konkurrensen försvåras. I det aktuella fallet antog föreningen ett anbud som med omkring tjugo procent, eller drygt en miljon kronor, översteg lägsta pris, säger Lennart Palm.

 

Läs utredningen här: PM 2 KKO 12-014 Föreningen Järva