Upphandling av koncessioner för kollektivtrafik: Konkurrenskommissionens remiss till regeringen

Konkurrenskommissionen tillstyrker förslaget om reglering av koncessioner för kollektivtrafik integrerar med den övriga lagstiftningen om koncessioner, och att de aktuella bestämmelserna därmed tas in i en gemensam lag om upphandling av koncessioner (LUK). Därigenom integreras möjligheten till överprövning och reglerna om tillsyn och upphandlingsskadeavgift även med vad som i övrigt gäller för koncessioner på ett sätt som är ägnat att medföra en god förutsägbarhet och rättssäkerhet.

Konkurrenskommissionen förordar dock att det svenska genomförandet av bestämmelser om kollektivtrafikkoncessioner knyts till de mer omfattande bestämmelser som hänför sig till den direktivstyrda sektorn i LUK och inte till de nationella bestämmelserna i 15 kap. samma lag.

Läs mer om remissyttrandet R 15-01 här.

 

För övriga remisser från Den Nya Välfärden, se vår remissida.