Sundsvalls kommun bryter mot lagen

Sundsvalls kommun har avknoppat tidigare kommunal skolmats och cateringverksamhet till ett privatägt bolag. Konkurrenskommissionen kritiserar kommunen för att företaget utan föregående upphandling i konkurrens fått ensamrätt på att leverera tjänsterna till kommunen i upp till fem år.

I samband med övertagandet från kommunen avvecklade Cateringföretaget så gott som all tidigare berörd kommunal personal för att de var gamla och hade krämpor. I en artikel från Sundsvalls kommuns personaltidning ”Skopet” går att läsa följande: ”När (Namn) tog över skolköket bytte hon ut personalen Jag hade inget personligt emot dem, med de var alla över 60 år och många av dem hade krämpor. Jag kände att ska man börja med något nytt i egen regi vill man börja med ny personal.”

Konkurrenskommissionen, som är en privat expertgrupp sammankallad av Den Nya Välfärden, har granskat ärendet.

Lagen föreskriver att verksamhet konkurrensutsätts i samband med avknoppningen. Det innebär att avknoppningsföretaget får lämna anbud på verksamheten i konkurrens och på lika villkor med andra intresserade företag.

På det sätt som kommunen direktupphandlat det aktuella tjänsterna, utan infodrande av konkurrerande anbud, bryter kommunen mot lagen om offentlig upphandling samt snedvrider konkurrensen på cateringmarknaden.

Ett argument mot att avknoppningsverksamheter skall konkurrensutsättas har varit att avknoppning inte kommer till stånd om inte berörd förvaltningspersonal garanteras en övergångsperiod då den avknoppade verksamheten inte behöver utsättas för konkurrens. Detta exempel visar dock att införandet av sådana övergångsperioder inte skulle utgöra det skydd för personalen som hävdas i debatten.

I en skrivelse till Konkurrenskommissionen motiverar kommunen förfarandet med att detta överensstämmer med ett tidigare kommunfullmäktigebeslut samt att basservice av aktuellt slag är en grundförutsättning för att orten Liden ska kunna leva vidare.

Om upphandlingen hade genomförts på ett korrekt sätt hade detta inte heller medfört någon förändring avseende den basservice som kommunen påtalat som så betydelsefull. Den enda skillnaden jämfört med nuläget är att ett annat företag än Cateringföretaget skulle ha kunnat tillhandahålla servicen, till en möjligt lägre kostnad för skattebetalarna, avslutar Konkurrenskommissionen.

 

Läs utredningen här: KKO 2002-09