Orimlig exekutiv försäljning driver företagare i konkurs

I samband med att Stockholmsföretaget Informations-Tryck AB hamnade i en situation med släpande skatteskulder och skattetillägg såldes bolagets fastighet på initiativ av Kronofogdemyndigheten på exekutiv auktion. Resultatet av försäljningen blev 896 kronor till staten och att bolagets möjlighet att komma ur sitt obestånd omintetgjordes.

Bolagets fastighet värderades av oberoende värderare till 1 075 000 kronor. Skyddsbeloppet, det vill säga det lägsta belopp för vilket fastigheten fick gå under klubban, sattes till 815 270 kronor. Fastigheten såldes för 816 000 kronor. Inklusive ränta blev resultatet 896 kronor.

Detta förhållande innebär en förstörelse av både framtida skatteintäkter samt företagets möjlighet till återhämtning. Det exekutiva förfarandet är i detta fall att betrakta som ett led i ett byråkratiskt och kontraproduktivt regelverk.

Resultatet av den exekutiva försäljningen blev att bolagets skulder minskade med 0,3 procent, att bolaget strax försattes i konkurs samt att företagets möjligheter att någonsin återhämta sig eller rekonstrueras spolierades.

Fastigheten såldes vidare tre månader senare av det fastighetsförädlingsföretag som köpt fastigheten för 1 175 000 kronor.

Företagarombudsmannen, en privat grupp som inom ramen för Stiftelsen Den Nya Välfärden verkar för ett bättre företagarklimat i Sverige, har granskat fallet.

– Företagarombudsmannen menar att det är orimligt att kronofogdemyndigheten enbart med hänvisning till regelsystemet på eget initiativ låter en fastighet säljas exekutivt för ett belopp så lågt, att inga eller försumbara medel krediteras de skatteskulder, för vilka exekution har skett.

– En mängd olika former av företagande är avhängigt ägandet av verksamhetsanpassade fastigheter. Detta ägande är vanskligt med dagens lagstiftning. Försäljningsbeloppet borde ligga i fas med oberoende värderares uppskattning av en fastighets marknadsvärde, och ett gäldenärsbolag skall vid exekutiv försäljning alltid garanteras en minsta kreditering på de föreliggande skatteskulderna, säger Företagarombudsmannen.

 

Läs utredningen här: FO 2002-002