Strömsunds kommun säljer fastighet under marknadspris

En industrifastighet i Strömsund skulle säljas av kommunen enligt vanligt anbudsförfarande. Till kommunen inkom två anbud på 1 050 000 kronor respektive
400 000 kronor. Kommunstyrelsen beslutade sälja fastigheten för det lägre beloppet. När beslutet därefter skulle granskas i kommunfullmäktige beslutade ordföranden att plocka bort ärendet från dagordningen.

När Industrifastigheten Åsen 8:10 skulle säljas inkom två anbud. Efter omröstning i kommunstyrelsen beslutades att fastigheten skulle säljas till företaget Kvarnmon för 400 000 kronor. I kommunstyrelsens protokoll noterades inga skäl för antagandet av det lägre budet. Kommunstyrelsens ordförande har senare uppgett att fastigheten såldes till Kvarnmon för att tekniska avdelningens chef tidigare lovat Kvarnmons moderbolag Norrlands Trä att företaget skulle få hyra fastigheten.

Beslutet om fastighetsförsäljningen kom strax därefter upp på dagordningen i kommunfullmäktige. Fullmäktiges ordförande valde då att med en felaktig motivering plocka bort ärendet från den kungjorda dagordningen med hänvisning till att kommunstyrelsen har delegation ”att besluta om köp och försäljning av fastigheter för ett belopp upp till 500 000 kronor vid varje tillfälle”. Men ärendet handlade inte om själva försäljningen utan om varför man valt det lägre anbudet.

Företagarombudsmannen, en privat grupp som inom ramen för Stiftelsen Den Nya Välfärden verkar för ett bättre företagarklimat i Sverige, har granskat ärendet.

– Ärendet som det uppförts på kommunfullmäktiges dagordning avsåg försäljning av fastighet i kommunens ägo genom antagande av det ena av två efter infordran avgivna köpeanbud, av vilka det ena upptog en köpeskilling om 1 050 000 kronor medan erbjuden köpeskilling i det andra stannade vid 400 000 kronor.

– Kommunfullmäktiges delegering till kommunstyrelsen av befogenhet att utan fullmäktiges hörande besluta om försäljning av fastigheter till belopp inte överstigande 500 000 kronor vid varje tillfälle, kan uppenbarligen inte ges sådan innebörd att kommunstyrelsen skulle få undanhålla kommunfullmäktige tillfälle att ta ställning till förekommande högre anbud genom att själv välja ett lägre. Kommunstyrelsen har följaktligen överskridit sin delegerade befogenhet genom försäljningen.

– Genom att utan redovisat, sakligt godtagbart skäl ge lägstbjudande köpare företräde framför köpare som avgivit betydligt förmånligare bud har kommunstyrelsen vidare gynnat den förre framför den senare. Förfarandet – som framstår som diskriminerande – har ytterligare inneburit att kommunstyrelsen på kommunens ansvar åsidosatt skyldigheten i offentlig förvaltning att utnyttja förekommande konkurrensförhållanden för tillvaratagande av det allmännas ekonomiska intresse, säger Företagarombudsmannen.

I Företagarombudsmannens bedömning deltog Tommy Adamsson, Patrik Engellau, Camille Forslund, Monica Werenfels-Röttorp, Lars I. W Jansson, Clas Nordström, Edward Waller och Nils-Eric Sandberg.

 

Läs utredningen här: FO 2002-014