Oacceptabel utredningstid hos Räddningsverket

Smålands Krutbruk är beroende av Räddningsverkets tillstånd och godkännande för att kunna tillverka och handla med sina produkter. Räddningsverket har generellt sett långa handläggningstider. Vid ett tillfälle tog det verket närmare ett år att besluta om godkännande av en produkt. Detta orsakade företaget lagerkostnader, gav negativa konkurrensåterverkningar samt förkortade varornas brukstid. 

Den 27 november 2000 lämnade Smålands Krutbruk in en ansökan om godkännande för försäljning av en nyligen tillverkad serie signalrök, som har en hållbarhetstid på tre år. Enligt Smålands Krutbruk meddelade Räddningsverket att ärendet var komplicerat och att det rådde osäkerhet beträffande klassning. Under tiden låg produkten på lager hos Smålands Krutbruk, i väntan på att skickas iväg till återförsäljarna.

Den 20 september 2001 meddelade Räddningsverket godkännande att handla med produkten signalrök. Då hade handläggningen dragit ut så länge på tiden att endast två år kvarstod till sista förbrukningsdag. Produkten var därmed inte lika kommersiellt attraktiv, därför att den hade förkortad brukstid.

Nu har företaget återigen ett aktuellt ärende hos Räddningsverket, vars långa handläggningstid kan komma att tvinga företaget att destruera sina ett år gamla produkter därför att de inte längre är kommersiellt gångbara.

Företagarombudsmannen, en privat grupp som inom ramen för Stiftelsen Den Nya Välfärden verkar för ett bättre företagarklimat i Sverige, har granskat ärendet.

– I föreliggande fall har Räddningsverket åsidosatt sin skyldighet att utan onödigt dröjsmål fatta tydliga beslut. Räddningsverket har orsakat Smålands Krutbruk kostnader och företaget löper stor risk att tvingas förstöra sina egna produkter för att de blivit osäljbara. Det finns anledning att rikta skarp kritik mot Räddningsverkets oacceptabla handläggningstider, säger Företagarombudsmannen.

– I olika branscher där godkännande och tillstånd krävs är företagare ofta helt beroende av en rimlig och konsekvent handläggning. Med den ökande globaliseringen kan för långa handläggningstider hos svenska myndigheter utgöra en konkurrensnackdel för svenska företagare. Räddningsverkets långa handläggningstid utgör även mot denna bakgrund en brist i företagarklimatet, anser Företagarombudsmannen.

I Företagarombudsmannens bedömning deltog Tommy Adamsson, Patrik Engellau, Camille Forslund, Monica Werenfels-Röttorp, Lars I. W Jansson, Clas Nordström, Edward Waller och Nils-Eric Sandberg.

 

Läs utredningen här: FO 2002-017