Landskrona kommun bryter mot lagen

Landskrona kommun har i sjutton år upprätthållit ett entreprenadavtal för renhållningstjänster med det av kommunen gemensamt med Svalövs kommun helägda bolaget LSR Landskrona Svalövs Renhållnings AB. Uppdraget lämnades till LSR i strid mot då gällande bestämmelser om kommunal upphandling. Konkurrenskommissionen kritiserar kommunen för bristande affärsmässighet.

Sedan år 1986 vidmakthåller Landskrona kommun ett avtal med Landskrona Svalövs Renhållnings AB om köp av renhållningstjänster inom kommunen.

Konkurrenskommissionen, som är en privat expertgrupp sammankallad av Stiftelsen Den Nya Välfärden, har granskat ärendet.

Något undantag från skyldigheten för kommunen att i det här fallet upphandla från det delägda Renhållningsbolaget finns inte. Enligt Nämnden för offentlig upphandling är det inte heller affärsmässigt att vidmakthålla avtal över två till fyra år och undantagsvis, vid större investeringar, upp till åtta år.

Konkurrenskommissionen påpekade redan 1996 att kommunen hade upphandlingsskyldighet. Ändå tycks kravet på upphandling nu komma som en överraskning.

Genom att utan synnerliga skäl direktupphandla renhållningstjänsterna och genom den långa bindningstiden på avtalet åsidosätter Landskrona kommun kravet på affärsmässighet vid offentlig upphandling, menar Konkurrenskommissionen.

Erfarenhetsmässigt är kostnaden för konkurrensutsatt verksamhet omkring 20 procent lägre jämfört med verksamhet som bedrivs utan konkurrens. Med denna utgångspunkt riskerar kommunen genom avtalet med Renhållningsbolaget att ådra dem som betalar renhållningsavgifter i Landskrona onödiga kostnader med uppskattningsvis 2,8 miljoner kronor per år, avslutar Konkurrenskommissionen.

 

Läs utredningen här: KKO 2002-044