Stockholms stads upphandling av skolskjuts och taxitransporter är olaglig

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrens­kommissionen kritiseras Stockholms stad för att bryta mot lagen vid upphandling av skolskjuts och taxitrans­porter.

Servicenämnden i Stockholms stad påbörjade i maj 2016 en upphandling av person­transporter. Drygt tre månader efter anbudstidens utgång avbröts upphandlingen, under påstående att anbuden visat sig vara dyrare än vad staden hade räknat med.

I stället genomförde staden en direktupphandling som inte annon­serades och hade en extremt kort anbudstid. Vid detta tillfälle in­bjöds endast ett fåtal företag till anbudsgivningen. I reali­teten var det enbart ett enda företag – det som Staden redan an­litade sedan tidigare – som kunde komma ifråga med så kort varsel. Sta­den moti­verade detta med att det rörde sig om ”synnerlig bråd­ska”.

Anledningen till att den första upphandlingen kunde upp­levas som fördyrad berodde på att staden bland annat ställt krav på viss minimilön för förarna. – Det är därför märkligt att kommunen inte var beredd att även betala den högre kostnad som detta för med sig, säger Lennart Göranson, ledamot i Konkurrenskommissionen.

Den brådska som uppkommit efter beslutet att avbryta den ursprun­gliga upphand­lingen beror på stadens eget vållande och kan därför inte medföra laglig grund för att direktupphandla. Förvaltningsrätten i Stockholm har även lagakraftvunnet förordnat att upp­hand­lingen ska göras om.

– Det finns anledning att rikta allvarlig kritik mot Stockholms stad för såväl bristande omdöme som rutiner, särskilt när det gäller en så viktig funktion som taxitransporter för särskilt behövande, avslutar Lennart Göranson.

Läs utredningen här