Säters kommun snedvrider konkurrensen

Konkurrenskommissionen riktar kritik mot Säters kommun. I en upphandling avseende inhyrning av anläggningsmaskiner har kommunen brutit mot lagen om offentlig upphandling genom att frångå sina egna på förhand uppställda utvärderingskriterier.

Konkurrenskommissionen, som är en privat expertgrupp sammankallad av stiftelsen Den Nya Välfärden, har granskat Säters kommuns upphandling avseende inhyrning av anläggningsmaskiner.

I upphandlingens förfrågningsunderlag har angivits att omständigheterna pris, kapacitet, miljöpolicy och referenser ska tillmätas betydelse vid värderingen av de inkomna anbuden. Men av kommunens eget värderingsprotokoll framgår att utvärderingen inte skett enligt de uppsatta kriterierna. Kommunen har själv bedömt att det har varit svårt att värdera de olika anbudsgivarna på kriterierna utöver pris. Därför har utvärderingen i efterhand mest inriktats på pris.

Säters kommuns val för inhyrningen av anläggningsmaskiner stämmer inte med vad kommunen angivit i förfrågningsunderlaget för upphandlingen, konstaterar Konkurrenskommissionen.

Genom förfarandet har kommunen åsidosatt kraven på förutsägbarhet och likabehandling som uppställs i lagen om offentlig upphandling och bakomliggande EGdirektiv. Detta innebär att konkurrensen på den lokala marknaden för anläggnings och entreprenadmaskiner snedvridits samtidigt som förtroendet för kommunen som upphandlare undergrävts.

Dessutom omfattar upphandlingen så mycket pengar, omkring 4,4 miljoner kronor inklusive angivet förlängningsår, att det inte finns någon möjlighet för kommunen att tillämpa förenklat upphandlingsförfarande. Konkurrenskommissionen riktar därför även kritik mot valet av upphandlingsform.

 

Läs utredningen här: KKO 2002-060