Lovvärd tvärvändning av Borås kommun

Borås kommun har engagerat sig i en olaglig underentreprenad av avfallsinsamling i grannkommunen Mark. Detta har uppmärksammats av det privata företaget Ragn-Sells som bland annat informerat Företagarombudsmannen. Under tiden som Företagarombudsmannen genomfört sin granskning har kommunen beslutat inte genomföra entreprenaden. Kommunens agerande är föredömligt, menar Företagarombudsmannen.

Den kommunala förvaltningen Borås Renhållningsverk hade ett avtal med huvudentreprenören Lastbilscentralen om att såsom underentreprenör bedriva avfallsinsamling i grannkommunen Mark. Verksamheten hade inte något allmänt intresse för kommunens invånare och stred mot lokaliseringsprincipen i kommunallagen. Under Företagarombudsmannens pågående granskning beslöt kommunen att inte genomföra underentreprenaden.

Företagarombudsmannen, en privat grupp som inom ramen för stiftelsen Den Nya Välfärden verkar för ett bättre företagarklimat i Sverige, har granskat ärendet.

– Borås kommun har engagerat sin förvaltning Renhållningsverket i en underentreprenad av avfallsinsamling i grannkommunen Mark som kan ifrågasättas. Detta har uppmärksammats av det privata företaget Ragn-Sells, som informerat Konkurrensrådet, samt Företagarombudsmannen. Under tiden som Konkurrensrådet förberett sitt yttrande och Företagarombudsmannen genomfört sin granskning har kommunen backat i frågan. Från att tidigare ha försvarat sitt agerande har kommunen nu beslutat inte genomföra entreprenaden. Kommunen anser att det inte finns något klart besked om huruvida underentreprenaden följer lagen eller inte. Detta beslut är föredömligt, säger Företagarombudsmannen. Det borde mana andra kommuner till efterföljd.

– Oaktat Borås kommuns tveksamhet i frågan om huruvida Gatunämndens avfallshanteringsverksamhet i Marks kommun följer lagen anser Företagarombudsmannen att den bryter mot kommunallagen. Underentreprenaden bryter mot lokaliseringsprincipen och kravet att kommunal näringsverksamhet skall vara allmännyttig (se Fakta). Om verksamheten startat hade den snedvridit konkurrensen och konkurrerat ut privata alternativ, säger Företagarombudsmannen.

I Företagarombudsmannens bedömning deltog Tommy Adamsson, Patrik Engellau, Monica Werenfels-Röttorp, Lars I. W Jansson, Clas Nordström och Edward Waller.

 

Läs utredningen här:  FO 2002-020