Region Skåne stödjer spekulativ riskkapitalverksamhet

Landstinget Region Skåne bildade år 2000 riskkapitalbolaget Skånsk Entreprenörsfond AB (SEFAB) för riskkapitalförmedling. I samband med bildandet angavs särskilt att landstinget inte skulle avsätta några riskkapitalmedel i fonden. Men i april 2002 beslutade landstinget att genom ett ”villkorslån” tillskjuta 35 miljoner kronor till bolaget. Konkurrenskommissionen menar att förfarandet snedvrider konkurrensen.

Konkurrenskommissionen, som är en privat expertgrupp sammankallad av stiftelsen Den Nya Välfärden, har granskat ärendet.

Landstingens rätt att förfoga över allmänna medel begränsa av olika lagar. Bland annat är det inte tillåtet för landsting att bedriva verksamhet som inte avser att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller service till de lokala invånarna eller att engagera sig i verksamhet med spekulativa inslag. Lån till eller medverkan i företagens kapitalförsörjning får inte förekomma. I rättspraxis har beslut som landstingskommunala riskkapitalbolag ansetts strida mot den kommunala kompetensen.

På marknaden för finansiella tjänster förekommer ett stort antal etablerade banker och finansinstitut. Det är inte någon landstingskommunal angelägenhet att engagera sig i sådan verksamhet. Mot denna bakgrund innebär beviljandet av ”villkorslånet” att landstinget överskrider sin kompetens och riskerar att skada förutsättningarna för konkurrensen inom näringslivet, menar konkurrenskommissionen. Dessutom riskerar skattebetalarna i landstinget att ådras kostnader i onödan, avslutar Konkurrenskommissionen.

 

Läs utredningen här: KKO 2002-038