Stockholms stad undanhåller allmän handling i strid mot EGdirektiv

Renhållningsnämnden i Stockholms stad vägrar att lämna information som gör att en förfördelad företagare inte kan ta till vara sin rätt att få sin sak prövad i domstol. Stockholm stads agerande strider mot lagen om offentlig upphandling,
menar Konkurrenskommissionen.

Renhållningsnämnden i Stockholms stad har upphandlat tjänster för insamling av hushållsavfall. Omedelbart efter nämndens sammanträde den 12 juni 2002 ringde förvaltningsdirektören till anbudsgivarna och informerade om utgången av upphandlingen. Men någon information om vem som tilldelats kontraktet och på vilka grunder konkurrerande anbud förkastats lämnades inte.

När en anbudsgivare begärde att få information angående tilldelningsbeslut vägrade Stockholm stad att lämna ut handlingarna. För att en förlorande anbudsgivare ska kunna klaga mot beslutet i domstol krävs att han vet varför han förlorat.

Konkurrenskommissionen, som är en privat expertgrupp sammankallad av stiftelsen Den Nya Välfärden, har granskat ärendet.

Stockholm stads vägran att lämna de begärda uppgifterna är ägnad att försvåra för de förlorande anbudsgivarna, menar Konkurrenskommissionen. Det hindrar möjligheterna att i domstol granska om upphandlingen gått rätt till. Dessutom påpekar konkurrenskommissionen att EGrätten går före svensk rätt i de fall när en enskild kommer emellan. Förfarandet strider mot lagen om offentlig upphandling och riskerar att snedvrida konkurrensen, menar Konkurrenskommissionen.

Ärendet har numera avgjorts av Kammarrätten i Stockholm. I domen fastställs att Stockholms stads förfarande är olagligt och att samtliga anbudsgivare måste få information om varför de har förlorat, innan staden tillåts avsluta upphandlingen genom att skriva kontrakt med vinnande anbudsgivare.

 

Läs utredningen här: KKO 2002-046