Östersund planerar upphandlingskontor i strid mot lag

Nu har konkurrenskommissionen slutfört sin utredning av Östersunds planerade upphandlingskontor och konstaterar i ett avgörande att kommunens agerande strider mot kommunallagen. I december 2003 fattade kommunfullmäktige i Östersund beslut om att inrätta ett upphandlingskontor. Kontoret skulle dels ansvara för kommunens upphandlingar och dels sälja upphandlingstjänster till omgivande kommuner. Kommissionen menar att kommunens agerande strider mot lokaliseringsprincipen i kommunallagen.

– En kommun ska bedriva kommunal kärnverksamhet. Kommuner får även lägga ut delar av sin verksamhet på entreprenad. Men en kommun ska inte utan stöd i lag entreprenadvägen sälja tjänster till andra kommuner, det strider mot kommunallagen och hotar att snedvrida konkurrensen säger G Rune Berggren, ledamot i Konkurrenskommissionen.

– Det är bra att kommuner samarbetar för att förbättra både kompetens och deras position som köpare rörande offentliga upphandlingar. Men det ska självfallet genomföras på ett sätt som överensstämmer med gällande rätt, påpekar G Rune Berggren.

Konkurrenskommissionen – en oberoende expertgrupp sammankallad av Stiftelsen Den Nya Välfärden – har granskat Östersunds planerade inköpskontor. Kommissionen menar att kommunen har gått utanför den kommunala kompetensen genom att planera verksamhet som ligger utanför den egna kommunen. Därför torde fullmäktiges beslut strida mot lokaliseringsprincipen i kommunallagen, och rubbar konkurrensen på marknaden.

 

Läs utredningen här: KKO 2004-01