Östra Göinge kommun bryter mot lagen

Konkurrenskommissionen kritiserar Östra Göinge kommun för att ha avstått från upphandling av renhållningstjänster. Istället för att inhämta anbud från flera konkurrerande bolag har ett tyst avtal som löper i 17 år ingåtts med Östra Göinge Renhållnings AB som ägs gemensamt av Osby och Östra Göinge kommuner. Detta strider mot lagen om offentlig upphandling, menar Konkurrenskommissionen.

Östra Göinge och Osby kommuner vidmakthåller från år 1998 ett konsortialavtal som innebär att Renhållningsbolaget, som ägs till hälften vardera av Osby och Östra Göinge kommuner, skall tillhandahålla renhållningstjänster åt de båda kommunerna och deras invånare. Avtalet gäller till och med den 31 december 2014, det vill säga 17 år

För Östra Göinge kommuns del fastställs Renhållningsbolagets taxa och övriga villkor av kommunfullmäktige i kommunen. Genom detta synes ett tyst avtal om köp av renhållningstjänster finnas mellan kommunerna och bolaget.

Konkurrenskommissionen, som är en privat expertgrupp sammankallad av Den Nya Välfärden, har granskat ärendet.

Den typ av renhållningstjänster som Östra Göinge kommun köpt av bolaget omfattas av upphandlingsskyldighet enligt lagen om offentlig upphandling. Något undantag för hel eller delägda kommunala renhållningsföretag finns inte. Kommunen har därför åsidosatt lagens krav.

Om kommunen vidmakthåller den kritiserade ordningen, som gäller till och med år 2014, riskerar kommunen även att orsaka renhållningskollektivet (det vill säga företag och hushåll i kommunen) onödiga kostnader. Erfarenheten säger att kostnaden för konkurrensutsatt verksamhet är omkring 20 procent lägre jämfört med verksamheter som bedrivs utan konkurrens.

 

läs utredningen här: KKO 2002-06