RRVs riktlinjer bryter mot upphandlingsnormer

Riksrevisionsverkets interna regler för direktupphandling strider mot de normer som fastställts av Nämnden för offentlig upphandling. Därmed åsidosätter det statliga verket kraven på affärsmässighet och konkurrens vid myndighetens upphandlingsverksamhet, hävdar Konkurrenskommissionen.

I Riksrevisionsverkets (RRV:s) riktlinjer för upphandling har verket fastställt generella riktlinjer för direktupphandling. Vid upphandling av varor under två basbelopp och fyra basbelopp för tjänster får direktupphandling (där anbud infodras formlöst, men där kravet på affärsmässighet fortfarande gäller och viss prisjämförelse skall förekomma) tillämpas, enligt RRV:s riktlinjer. Någon specifikation av att riktvärdena skulle gälla endast inom vissa områden eller typer av upphandlingar som kan anses särskilt svårupphandlade framgår inte av beslutet.

Konkurrenskommissionen, som är en privat expertgrupp sammankallad av stiftelsen Den Nya Välfärden, har granskat ärendet.

Enligt upphandlingslagen skall myndigheternas upphandling ske affärsmässigt och befintliga konkurrensmöjligheter utnyttjas. Anbud ska som regel alltid inhämtas i konkurrens på marknaden. Direktupphandling sker från endast en leverantör och får enbart förekomma undantagsvis, bland annat då kostnaden för ett mer formbundet upphandlingsförfarande inte står i rimligt förhållande till värdet av upphandlingen.

Som generell norm för när direktupphandling kan tillämpas har Nämnden för offentlig upphandling (NOU) givit riktvärdet ett basbelopp (för närvarande 37 900 kronor) eller undantagsvis två basbelopp för vissa intellektuella tjänster.

Den omständighet att Riksrevisionsverket är en stor upphandlande enhet kan med ledning av nämndens uttalanden inte leda till någon annan bedömning. Några motiv för att tillåta generella avvikelser från NOU:s normer för direktupphandling har inte angetts i verkets riktlinjer.

Det framgår inte heller av RRV:s riktlinjer att flera sinsemellan konkurrerande anbud bör inhämtas även vid direktupphandling för att garantera att anskaffningen genomförs på ett affärsmässigt korret sätt.

Genom sina interna upphandlingsregler har Riksrevisionsverket på dessa punkter åsidosatt kraven på affärsmässighet och konkurrens vid myndighetens upphandlingsverksamhet. Riksrevisionsverket bör justera sitt interna reglemente så att det överensstämmer med de av Nämnden för offentlig upphandlings generellt angivna riktvärden för direktupphandling eller att det framgå att enbart särskilda avtalstyper vid verkets upphandling omfattas av de högre beloppsgränserna, avslutar Konkurrenskommissionen.

 

 

Läs utredningen här: KKO 2002-011