Norrbottens läns landsting bryter återigen mot upphandlingslagen

En utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen visar att Norrbottens läns landsting vid sina upphandlingar av tryckeritjänster fortsätter att bryta mot lagen. Kammarrätten i Sundsvall gick nyligen på samma linje. Domstolen slår fast att en rättelse ska ske där anbudet från företaget GTC Print AB ska beaktas. Hittills har landstinget köpt tjänsterna direkt från ett privat företag som tidigare betecknats som landstingets hustryckeri.

Sedan i vart fall 2008 har Norrbottens läns landsting köpt tryckeri­tjänster för ca 1,3 miljoner per år direkt från ”Hustryckeriet”. Någon upphandling som lagen kräver har aldrig ens påbörjats förrän landstinget under 2014 inledde ett upphandlingsförfarande.

Detta upphandlingsförfarande fick avbrytas sedan ”Hustryckeriet” fått kontraktet efter, som det visat sig, en av landstinget felaktigt genomförd upphandling. I den nya upphandling som därefter genomfördes diskvalificerades samtliga anbudsgivare utom ”Hustryckeriet” som på nytt utsågs till vinnare.

I den nya upphandlingen påstod landstinget att den anbudsgivare som lämnat det bästa utvärderingspriset hade brustit i redovisningen av sina rutiner för miljö- och kvalitetsarbete. Men när detta granskades i domstol framkom att inte heller ”Hustryckeriet” uppfyllde detta krav. Enligt kammarrätten var felet så litet att det inte skulle ha beaktats. Båda anbuden skulle därför ha utvärderats.

Per-Arne Sundbom är ledamot i Konkurrenskommissionen som har granskat landstingets upphandlingar av tryckeritjänster.

– Landstinget har vid flera tillfällen handlat i strid med upphandlingsreglerna och satt konkurrensen ur spel till nackdel för invånare och skattebetalare. Här handlar det om upprepade allvarliga lagöverträdelser.

Läs utredningen här.