Malmö stad överträder upphandlingslagen

Malmö stads kommunala bolag ViSAB handlade upprepade gånger i strid med lagen i en upphandling av bussar som skulle användas i förskoleverksamheten.
Detta visar en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen, som kritiserar kommunens upprepade lagöverträdelser.

Det av Malmö stad helägda bolaget Vagnparken i Skåne AB (ViSAB) påbörjade i september 2012 en upphandling gällande förskolebussar som skulle användas som rullande daghem i stadens förskoleverksamhet.En av anbudsgivarna uteslöts med motiveringen att företaget inte uppfyllde kraven på en hög kreditrating från ett kreditratinginstitut, trots att anbudsgivaren på annat sätt kunde styrka erforderlig ekonomisk kapacitet.

Beslutet om uteslutning överklagades till förvaltningsrätten, som fann att ViSAB agerat felaktigt och att bolaget måste utvärdera anbudet på nytt. ViSAB valde då att istället avbryta den överprövade upphandlingen.Även detta beslut underkändes av förvaltningsrätten. Vid denna tidpunkt hade anbudens giltighetstid redan hunnit löpa ut, varför ViSAB på nytt avbröt upphandlingen. Konkurrenskommissionens ordförande Inger Ridderstrand-Linderoth är mycket kritisk till hur ViSAB agerat:

– Enligt upphandlingslagen ska en upphandlande myndighet som ViSAB agera på ett sakligt sätt och behandla anbudsgivarna lika.

I den aktuella upphandlingen har ViSAB upprepade gånger brutit mot upphandlingslagen. Härigenom har anbudens giltighetstid hunnit löpa ut. Det är ovanligt att en upphandlande myndighet på ett så tydligt sätt snedvrider en upphandling såsom ViSAB gjort.Detta gör att förtroendet för bolaget som upphandlare kan sättas ifråga.

– Anbudsgivare som kan visa att företaget genom ViSAB:s agerande gått miste om kontrakt i upphandlingen kan vidare söka skadestånd från ViSAB, tillägger hon.

Läs utredningen KKO 13-013 här