Luleå kommuns upphandling av färdtjänst bröt mot upphandlingslagen

Luleå kommun påbörjade i mars i år två upphandlingar av färdtjänstresor med taxi till ett totalt årligt värde på över 30 miljoner kronor. Konkurrenskommissionens utredning visar att kommunen bröt mot upphandlingsregler som gäller annonsering av upphandlingar samt leverantörers tidsfrist att lämna anbud.

Upphandlingen gällde i ena fallet lokal färdtjänst medan den andra avsåg så kallad riksfärdtjänst. Upphandlingarna rörde tjänster som skulle ha annonserats i EU:s databas men annonserades från början enbart i en nationell databas. Kommunen rättade senare till felet, i båda fallen efter beslut av domstol, och annonserade behovet av färdtjänstresor i EU:s databas. Men kommunen förlängde inte samtidigt tiden för att lämna anbud som därför blev för kort eller bara 22 dagar. Detta strider mot upphandlingslagens krav på en anbudstid på minst 40 dagar.

– Det är viktigt att upphandlingslagens princip om likabehandling av leverantörer följs. Nu kom upphandlingen från början att offentliggöras i kanaler som inte alla leverantörer läser. Därmed kan vissa leverantörer ha fått en konkurrensfördel säger Per-Arne Sundbom, ledamot av Konkurrenskommissionen.

– Luleå kommun bör se över sina rutiner och försäkra sig om att upphandlingsreglerna följs. Det är viktigt att konkurrensen inte snedvrids mellan leverantörerna och att skattebetalarnas pengar används effektivt framhåller Per-Arne Sundbom.

För mer information: Per-Arne Sundbom
Telefon: 070-3351619

Läs den första utredningen  KKO 13-009 och den andra utredningen KKO 13-010