Luleå kommun mörklade bedömning av skolskjutsanbud

Luleå kommun påbörjade upphandling av skolskjuts i december 2003. Själva underlaget för upphandlingen var oklart när det gällde hur anbudens olika delar skulle värderas. Trots påstötningar från leverantörshåll vägrade Luleå kommun att redogöra för hur bedömningen av anbuden skulle göras. Nu får Luleå kommun kritik av Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp av erfarna jurister som på initiativ av Stiftelsen Den Nya Välfärden granskar frågor som rör snedvridning av konkurrens.

– En leverantör måste givetvis få reda på hur hans anbud ska värderas, bland annat måste han få information om vad Luleå kommun tycker är viktigt, respektive mindre viktigt. Hur ska han annars kunna lämna bra anbud som motsvarar kommunens behov? undrar Sigvard Berglöf, ledamot i Konkurrenskommissionen.

– Kommunens uttalade policy att inte redovisa hur anbud ska värderas strider mot kraven på transparens i svensk lag, i svensk rättspraxis, i EUrätt och i rättspraxis från EUdomstolen. Förfrågningsunderlaget ska vara fullständigt och tydligt. En leverantör ska inte behöva gissa sig till vad kommunen efterfrågar, säger Sigvard Berglöf, ledamot i Konkurrenskommissionen.

Konkurrenskommissionen har granskat Luleås policy angående att inte informera om hur anbud ska bedömas. Genom att leverantörer inte kan förutse hur kommunen kommer att bedöma anbud i upphandlingen har konkurrensen på marknaden skadats.

 

Läs utredningen här: KKO 2004-05