Konkurrenskommissionens remiss till regeringen

Idag lämnar den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen sitt remissyttrande till regeringen. Yttrandet gäller regeringens förslag om nya regler för offentlig upphandling.
Några synpunkter från Konkurrenskommissionen angående den nya föreslagna lagtexten.

– Det är viktigt att lagens formuleringar inte lämnar utrymme för skönsmässighet eller godtycke.
– Det ska inte i efterhand vara möjligt att ansluta upphandlande myndigheter till befintliga ramavtal.
– Förhandlat förfarande utan föregående annonsering ska inte vara tillåtet.
– Några privata ägarintressen hos avtalsmotparten ska överhuvudtaget inte vara tillåtna vid in-house-undantag (Teckal och Hamburg)
– Inköpscentraler ska inte få bedriva grossistverksamhet och på så sätt konkurrera med det privata näringslivet.
– Dokumentationskravet för direktupphandlingar ska gälla för upphandlingar vars värde överstiger
100 000 kronor.

Läs hela remissen R 14-02 här.

För övriga remisser från Den Nya Välfärden, se vår remissida.