Högsta förvaltningsdomstolens beslut bekräftar att Örebro-landstingets teckentolkningstjänst är olaglig

Förvaltningsdomstolar i samtliga instanser har slagit fast att Örebro läns landstings anbudsgivning till Post- och telestyrelsen (PTS) gällande rikstäckande teckentolkverksamhet via tjänsten Bildtelefoni.net är olaglig och går utanför landstingets formella befogenheter. Trots att domstolarna utfärdat ett särskilt verkställighetsförbud genomförde landstinget ett avtal med PTS som har pågått sedan den 1 januari 2012.

Anledningen till förbudet är att kommunallagens lokaliseringsprincip inte tillåter kommuner och landsting att bedriva verksamhet som huvudsakligen riktar sig till andra än de egna invånarna. Det är inte heller tillåtet för kommunala myndigheter att på en allmän marknad konkurrera med det privata näringslivet. Syftet med lagstiftningen är att kommuner och landsting ska anpassa sina resurser för att tillhandahålla service och behov för de egna invånarna på orten och inte bedriva storskalig affärsverksamhet ute i landet. Avtalet med Post- och telestyrelsen (PTS) har utan tvivel ingåtts av landstinget med ett b. la affärsmässigt syfte, att bedriva rikstäckande verksamhet till huvudsakligen andra än de egna länsborna. Landstinget har även öppet konkurrerat med ett privat företag som trots lägre pris gick miste om affären genom landstingets agerande. Affären är värd c:a 90 miljoner kr och medför därmed även en betydande affärsrisk för landstinget, som i allt väsentligt nu tvingas avveckla verksamheten med Bildtelefoni.net.

– Det har begåtts två stora övertramp i detta fall, landstinget och PTS som offentliga myndigheter har trotsat domstolarnas beslut, men även att länsinvånarnas resurser har används till att konkurrera på en marknad där landstinget inte har något att göra, säger chefjuristen Pär Cronhult, föredragande i Konkurrenskommissionen.

Örebro läns landsting har tidigare överklagat domstolarnas beslut i flera led. Den 1 oktober 2014 fastställde slutligen högsta förvaltningsdomstolen underinstansernas förbud mot avtalet, genom att vägra bevilja landstinget s.k. prövningstillstånd. Det innebär att Post- och telestyrelsen omgående måste genomföra en ny upphandling gällande teckentolkningstjänster, eftersom avtalet med landstingets är olagligt.

__________________________________________

Fallet i korthet:

Målet om landstingets olagliga teckentolkverksamhet har pågått under totalt 3 år och fyra månader, från den 31 maj 2011 till och med den 1 oktober 2014. Målet har varit föremål för dom eller beslut vid totalt tolv (12) tillfällen i samtliga domstolsinstanser, av sammanlagt sjutton 17 individuella juristdomare och fyra särskilda ledamöter. Tre gånger har målet varit uppe i Högsta förvaltningsdomstolen. Inte i något fall har domstolarna kommit fram till att det skulle vara förenligt med lag eller annan författning för Örebro läns landsting att lämna anbud till staten avseende rikstäckande teckentolktjänster. Förvaltningsrätten i Karlstad upphävde i dom av den 5 april 2013 landstingets beslut om att lämna anbud till staten, eftersom anbudsgivningen var olaglig (mål 1061-12). Denna bedömning upprepades av Kammarrätten i Göteborg i dom av den 10 juni 2014 (mål 2724-13), och fastställdes slutligen av Högsta förvaltningsdomstolen i beslut av den 1 oktober 2014 om att neka landstinget prövningstillstånd (mål 3870-14). De aktuella olagligheterna och landstingets försvar av dessa i domstolarna har kostat skattebetalarna stora belopp. Redan i september 2011, när målet hade pågått i enbart ett halvår sa landstingsstyrelsens ordförande Marie-Louise Forsberg Fransson (s) till P4 Örebro, att den tvisten hittills hade kostat landstinget miljontals kronor, redan innan den var avgjord, men menade att ”hon är inte [var] beredd att backa

__________________________________________

Läs hela utredningen här

Dom från FörvaltningsrättenKammarrätten och Högsta förvaltningsdomstolen.