Konkurrenskommissionens remiss till promemorian Kompletterande bestämmelser om upphandling

Den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen har lämnat in ett remissyttrande till regeringen. Yttrandet gäller regeringens promemoria Kompletterande bestämmelser om upphandling (Fi2015/04904/UR).

Några synpunkter från Konkurrenskommissionen angående förslagen i promemoria Fi2015/04904/UR:

– I fråga om direktupphandling av koncessioner instämmer Konkurrenskommissionen i promemorians analys avseende förutsättningarna för direktupphandling och tillstyrker förslaget om införande av en värdegräns på fem procent av tröskelvärdet. Det bör dock i författningskommentaren införas en hänvisning till den så kallade försiktighetsprincipen, att det är den upphandlande myndigheten eller enheten som har bevisbördan för att värdegränsen faktiskt underskrids på ett sätt som medger direktupphandling.

– Avsaknaden av effektiva rättsmedel för primärrättslig prövning av koncessioner (grundad på EU-principerna) gör att Sverige inte fullt ut kan anses ha uppfyllt sina unionsrättsliga åtaganden. Konkurrenskommissionen förordar därför att det i lag införs effektiva rättsmedel även för prövning av tidigare tilldelade koncessionsavtal.

– I fråga om tillgång till kontrakt tillstyrks promemorians förslag om att alla upphandlande myndigheter och enheter som huvudregel ska vara skyldiga att lämna insyn i sina upphandlade kontrakt.

– Konkurrenskommissionen tillstyrker också förslaget om avslutande av avtal. Det är emellertid inte tillräckligt att införa obligatoriska villkor om avslutande av avtal som tillkommit i strid mot EU-rätten. Kommissionen förordar att det ska ges möjlighet att på berörda upphandlande myndigheter och enheter föra vidare sådana sanktioner i form av skadestånd eller vite som staten kan komma tvingas betala till EU. Det framstår närmast utmanande om upphandlande myndigheter eller enheter annars riskfritt, på statens bekostnad, ska kunna bryta mot EU-rätten.

– När det gäller de så kallade ersättningslagarna anser Konkurrenskommissionen att dessa lagar bör avskaffas för att i stället ersättas av förfaranden enligt LOV. Kommissionen finner dock inte annan anledning än att nu, i detta lagstiftningsärende, tillstyrka promemorians förslag i sig.

Läs hela remissyttrandet R 15-06 här.