Konkurrenskommissionens remiss till promemorian Interimistiska beslut vid överprövning av upphandlingar

Den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen har lämnat in ett remissyttrande till regeringen. Yttrandet gäller regeringens promemoria om interimistiska beslut vid överprövning av upphandlingar.

Några synpunkter från Konkurrenskommissionen angående förslagen i promemoria Fi2015/04844/UR:

– Förslaget avstyrks i sin helhet, eftersom det riskerar att försämra möjligheten för leverantörer att beviljas interimistiska beslut utan att för den skull medföra någon motsvarande förbättring av upphandlingsprocessen.

– Förslaget saknar relevans för flyktingsituationen, eftersom detta redan kan ske inom ramarna för redan befintligt regelverk.

– Det krävs ingen lagändring i enlighet med förslaget för att uppnå det eftersträvade syftet, att underlätta myndigheternas arbete i den rådande flyktingsituationen.

– Lagändringsförslaget synes närmast vara ett illa maskerat sätt att med åberopande av den nuvarande exceptionella flyktingsituationen försvåra möjligheterna i allmänhet för leverantörer att få sin sak prövad i ett överprövningsförfarande om offentlig upphandling.

Läs hela remissyttrandet R 15-05 här.

För övriga remisser från Den Nya Välfärden, se vår remissida.