Konkurrenskommissionen: Danderyds kommun suger fett

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkur­renskommissionen, som är en del av Den Nya Välfärden, kritiseras Danderyds kommun för att ha använt marknads­undersökning istället för att upp­handla enligt lagen.

15 augusti 2017 meddelade Danderyds kommun att den hade beslutat teckna avtal med Bioteria Technologies AB avseende drift och underhåll av cirka 30 fettavskiljare. Fettavskiljare används i exempelvis restau­ranger för att förhindra avloppsstopp och det avtal som kom­munen skulle teckna hade ett uppskattat värde av 1,2 miljoner kronor.

Enligt lagen om offentlig upphandling skulle avtalet ha upphand­lats i konkurrens. Som skäl till att strunta i lagen hänvisades till att en av kommunen genomförd marknadsundersökning visat att Bioteria är den enda aktör som kan leverera tjänsten.

Kommunen verkar grundligt ha missuppfattat bestäm­melserna om offentlig upphandling. För att kunna teckna avtal direkt med Bioteria krävs att kommunen kan visa att bolaget är den enda aktören inom hela EU som skulle kunna leverera aktuella tjänster, och så är inte fallet. Det är överhuvudtaget inte tillåtet att ersätta ett offentligt upp­handlingsförfarande med en egen marknadsundersökning, säger Inger Ridderstrand-Linderoth, ordförande i Konkur­renskom­missionen.

Syftet med bestämmelserna om offentlig upphandling är att öppet informera företag som är verksamma på marknaden om alla förekommande anskaffningar och på så sätt ge dem möjlighet lämna anbud i konkurrens med varandra. Därmed motverkas risken för kor­ruption samtidigt som det säkerställs att skatte­betalarnas pengar används på ett riktigt sätt.

Såsom upp­handlingen nu har kommit att utföras finns det anledning att rikta allvarlig kritik mot Dande­ryds kommun, som uppenbarligen behöver se över sina upphand­lings­rutiner, säger Inger Ridderstrand-Linderoth.

Läs utredningen i sin helhet här.