Konkurrenskommissionen anmäler Tomelilla och Simrishamn till EU-kommissionen

Konkurrenskommissionen har anmält bl.a. Tomelilla och Simrishamns kommun till EU-kommissionen, för att de utan upphandling fortsätter att köpa avfallstjänster direkt från sitt delägda bolag SYSAV. Detta strider enligt vad EU-kommissionen tidigare konstaterat mot det unionsrättsliga upphandlings­direktivet. Högsta förvaltningsdomstolen har också funnit att kommunernas köp strider mot den svenska lagen om offentlig upphandling (LOU). Någon rättelse har emellertid inte skett. 

Högsta förvaltningsdomstolen bedömde i en dom 2008 att Tomelilla och Simrishamns kommuns köp av avfallstjänster direkt från SYSAV strider mot lagen om offentlig upphandling (LOU), och förordnade att kommunerna skulle göra om sina upphandlingar. Efter att någon sådan rättelse inte skett angav EU-kommissionen 2010 i ett s.k. motiverat yttrande mot Sverige att kommunernas köp av avfallstjänster direkt från SYSAV strider mot de unionsrättsliga upphandlingsdirektiven. Regeringen svarade då att åtgärder skulle vidtas för att lagar och direktiv ska följas, varefter kommissionen avskrev ärendet. Nu kan emellertid konstateras att dessa åtgärder inte har medfört någon ändring.

Upphandlingsbestämmelserna tillåter enbart kommunerna att göra direkta köp av tjänster från s.k. in-house-företag, som inte bedriver annat än marginell verksamhet gentemot andra än sina ägare. För att kunna tillämpa denna regel har SYSAV omorga­niserats så att moderbolaget SYSAV AB i huvudsak säljer tjänster till sina ägarkommuner medan försäljningen till andra än ägarkommunerna sker genom dotter­bolaget SYSAV Industri AB.

Enligt vad kommunerna uppgivit till regeringen och till EU-kommissionen skulle verksam­heterna hållas strikt åtskilda. Men årsredovisningar och andra handlingar som Konkurrenskommissionen tagit del av visar på motsatsen.

– Omorganisationen går nämligen ut på att moderbolaget bär i stort sett hela kapitalkostnaden för värmekraftverket och bränner sopor  med förlust, medan dotterbolaget går med motsvarande vinst.  Detta justeras i efterhand genom interna koncernbidrag. På så sätt försöker man ge sken av att verksamheterna har separerats, medan SYSAV i verkligheten bara flyttar runt pengar i koncernen, säger Pär Cronhult, före­dragande i den privata expertgruppen Konkurrenskommissionen.

Han menar att den genomförda omorganisationen i praktiken inte medför någon skillnad jämfört med de tidigare förhållanden som såväl Högsta förvaltningsdomstolen liksom EU–kommissionen konstaterat innebär brott mot de upphandlingsrättsliga regelverken:

– Kommunernas direkttilldelning av avfallskontrakt till SYSAV utan föregående upphandling i konkurrens kan medföra att hushållen i sydvästra Skånes kommuner får betala onödigt höga priser för avfallshanteringen. SYSAV ges därmed också betydande fördelar på avfallsmarknaden framför privata företag vars hela verksamhet är konkurrensutsatt avslutar Cronhult.

Om EU-kommissionen nu skulle finna att Tomelilla och Simrishamns kommuner har brutit mot unionsrätten genom att köpa renhållningstjänster direkt från SYSAV riskerar Sverige att dras inför EU-domstolen, och kan få betala dryga böter. EU-domstolen har tidigare kallat en sådan otillåten direktupphandling ”en av de mest allvarliga överträdelserna mot gemenskapsrätten på området offentlig upphandling”.
…………………………………………………………………………………………

För mer information:

Pär Cronhult
Chefjurist vid tankesmedjan Den Nya Välfärden – Konkurrenskommissionen
Tfn: 08-54503815, 0733-26 44 00
pc@dnv.se
Anmälan till EU-kommissionen och mer information finns på vår hemsida: www.dnv.se/kom2