Konkurrenskommissionen anmäler Helsingborg och Ängelholm till EU-kommissionen

 

Konkurrenskommissionen har anmält bl.a. Helsingborgs och Ängelholms kommun till EU-kommissionen, för att de utan upphandling fortsätter att köpa avfallstjänster direkt från sitt delägda bolag Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR). Detta strider enligt vad EU-kommissionen tidigare konstaterat mot det unionsrättsliga upphandlings­direktivet. Någon rättelse har emellertid inte skett.

EU-kommissionen angav 2010 i ett s.k. motiverat yttrande mot Sverige att Helsingborgs och Ängelholms kommuns köp av avfallstjänster direkt från NSR strider mot de unionsrättsliga upphandlingsdirektiven. Regeringen svarade då att åtgärder skulle vidtas för att lagar och direktiv ska följas, varefter kommissionen avskrev ärendet. Nu kan emellertid konstateras att dessa åtgärder inte har medfört någon ändring.

Upphandlingsbestämmelserna tillåter kommunerna att göra direkta köp av tjänster från s.k. in-house-företag, som inte bedriver annat än marginell verksamhet gentemot andra än sina ägare. För att kunna tillämpa denna regel har NSR omorga­niserats så att moderbolaget NSR AB i huvudsak säljer tjänster till sina ägarkommuner medan försäljningen till andra än ägarkommunerna sker genom dotter­bolaget NSR Produktion AB.

– Vad det går ut på är att moderbolaget går med förlust medan dotterbolaget gör en vinst genom att samla in avfall, bränna soporna och sälja el och varmvatten till kommuninvånarna. Eftersom moderbolaget behållit anläggningstillgångarna i form av värmekraftverken så kan de ta en ersättning av dotterbolagen för nyttjandet av dessa. På så sätt kan NSR flytta runt pengar i koncernen och kringgå upphandlingslagens krav på upphandling, säger Pär Cronhult, föredragande i den privata expertgruppen Konkurrenskommissionen.

Enligt vad kommunerna uppgivit till regeringen och till EU-kommissionen skulle verksam­heterna hållas strikt åtskilda. Men årsredovisningar och andra handlingar som Konkurrenskommissionen tagit del av visar på motsatsen.

– Omorganisationen går nämligen ut på att moderbolaget bär hela kostnaden för värme­kraftverket och bränner sopor åt dotterbolaget med förlust, medan dotterbolaget går med motsvarande vinst. Detta justeras i efterhand genom interna koncernbidrag. På så sätt försöker man ge sken av att verksamheterna har separerats. Men i verkligheten flyttar NSR bara runt pengar i koncernen. I praktiken innebär den genomförda omorganisationen således inte någon skillnad jämfört med de tidigare förhållanden som EU–kommissionen konstaterat innebär ett brott de upphandlingsrättsliga regelverken, säger Pär Cronhult, före­dragande i den privata expertgruppen Konkurrenskommissionen.

Pär Cronhult menar att kommunernas direkttilldelning av avfallskontrakt till NSR utan föregående upphandling i konkurrens kan medföra att hushållen i nordvästra Skånes kommuner får betala onödigt höga priser för avfallshanteringen. NSR ges därmed också betydande fördelar på avfallsmarknaden framför privata företag vars hela verksamhet är konkurrensutsatt.

Om EU-kommissionen nu skulle finna att Helsingborgs och Ängelholms kommuner har brutit mot unionsrätten genom att köpa renhållningstjänster direkt från NSR riskerar Sverige att dras inför EU-domstolen, och kan få betala dryga böter. EU-domstolen har tidigare kallat en sådan otillåten direktupphandling ”en av de mest allvarliga överträdelserna mot gemenskapsrätten på området offentlig upphandling”.

…………………………………………………………………………………………

För mer information:

Pär Cronhult
Chefjurist vid tankesmedjan Den Nya Välfärden – Konkurrenskommissionen
Tfn: 08-54503815, 0733-26 44 00
pc@dnv.se
Anmälan till EU-kommissionen och mer information finns på vår hemsida: www.dnv.se/kom2