Konkurrenskommissionen anmäler Uddevalla till EU-kommissionen

Konkurrenskommissionen har anmält Uddevalla kommun till EU-kommissionen för att köpa avfallstjänster utan ett öppet anbudsförfarande. I anmälan konstaterar Konkurrenskommissionen att kommunen direkttilldelat uppdraget att hantera avfall till Uddevalla Energi AB i strid med unionsrätten.  

Uddevalla kommun har åberopat en så kallad tjänstekoncession för att utan upphandling kunna direkttilldela kontrakt på hantering av avfallstjänster i strid med EU:s regler. Pär Cronhult vid den privata expertgruppen Konkurrenskommissionen är mycket kritisk mot upplägget:

En tjänstekoncession kan exempelvis uppkomma om en myndighet ger ett privat företag ett uppdrag att i monopol bedriva viss verksamhet som riktar sig till allmänheten. Företaget måste dock bära den ekonomiska risk som uppkommer för verksamheten. Kommunala renhållnings­kontrakt har hittills, under vissa förhållanden, ansetts utgöra tjänstekoncessioner. Dessa kontrakt kan vara värda flera hundra miljoner kronor men omfattas inte av den svenska lagen om offentlig upphandling. Däremot ställer EU minimikrav på bland annat likabehandling av företag och insyn i upphandlingsprocessen och att tilldelningen ska kunna kontrolleras av domstol. Det har exempelvis inte ansetts tillåtet att ingå sådana kontrakt utan ett öppet anbudsförfarande.

EU-kommissionen har tidigare lämnat in flera underrättelser till Sverige där de riktar kritik mot kommuners direkta köp av avfallstjänster. Kommissionen har även nyligen riktat en formell underrättelse till regeringen, där Sverige hotas med att dras inför EU-domstolen eftersom kommunala tjänstekoncessioner inte har gått att överklaga i domstol.

– Principerna finns till för att motverka korruption och ge skattebetalarna bästa service för lägsta pris. Att försöka kringgå de grundläggande principerna om likabehandling och insyn genom att tilldela tjänstekoncession direkt till ett eget företag strider mot EU-fördraget. Därför anmäler vi Uddevalla kommun till EU-kommissionen som nu får avgöra ärendet, säger Pär Cronhult.

– Uddevalla kommuns direkttilldelning av avfallskontrakt till Uddevalla Energi AB utan öppen anbudsinfordran i konkurrens med andra företag riskerar medföra att hushållen i Uddevalla får betala onödigt höga priser för avfallshanteringen. Uddevalla Energi AB ges därmed också betydande fördelar på avfallsmarknaden, framför sina privata konkurrenter avslutar Cronhult.

Om EU-kommissionen nu skulle finna att Uddevalla kommun har brutit mot unionsrätten genom att köpa renhållningstjänster direkt från Uddevalla Energi AB riskerar Sverige att dras inför EU-domstolen, och kan få betala dryga böter. EU-domstolen har tidigare kallat en sådan otillåten direktupphandling ”en av de mest allvarliga överträdelserna mot gemenskapsrätten på området offentlig upphandling”.

…………………………………………………………………………………………

För mer information:
Pär Cronhult
Chefjurist vid tankesmedjan Den Nya Välfärden – Konkurrenskommissionen
Tfn: 08-54503815, 0733-26 44 00
pc@dnv.se
Anmälan till EU-kommissionen och mer information finns på vår hemsida: www.dnv.se/kom2