Kalmar kommun bröt mot lagen vid upphandling av elström

Kalmar kommun har tecknat avtal om elleveranser med det delägda energibolaget utan föregående upphandling. Det snedvrider konkurrensen och strider mot lagen, konstaterar Konkurrenskommissionen som granskat kommunens agerande.

Enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) är kommunen skyldig att vid entreprenader låta andra företag konkurrera på lika villkor. Det gäller även vid upphandling från hel eller delägda kommunala bolag. Trots detta har Kalmar kommun förlängt ett tidigare avtal med det kommunala energibolaget utan att göra någon upphandling.

Kalmar kommun har snedvridit konkurrensen och
brustit i kravet på affärsmässighet och opartiskhet i upphandlingen. Kommunen riskerar nu att tvingas betala skadestånd, säger kommissionens ordförande
fd generaldirektören i RRV G Rune Berggren.

Konkurrenskommissionen är en expertgrupp som sammankallats av föreningen Den Nya Välfärden.

Kalmar kommun beslutade i januari 1999 att teckna avtal med Småländsk Energi Försäljning AB om leveranser av elektrisk ström. Beslutet föregicks inte av någon upphandling där andra konkurrerande företag kunde lämna anbud. Kommunen valde i stället att i praktiken förlänga ett tidigare avtal med det delägda kommunala bolaget.

Enligt lagen om offentlig upphandling är kommuner och andra myndigheter skyldiga att genomföra upphandling i konkurrens. Det gäller även när kommunen har ett hel eller delägt bolag som är berett att åta sig uppdraget. Kalmar kommun får således inte åsidosätta de normala bestämmelserna för upphandling och delegera uppdraget till det egna bolaget. Detta har bekräftats såväl av yttranden från den statliga Nämnden för offentlig upphandling som i jämförbara rättsfall.

Kalmar kommun kan inte heller motivera sitt beslut med hänvisning till att det tidigare avtalet med Småländsk Energi Försäljning AB. Eftersom detta avtal inte innehöll någon möjlighet till förlängning var kommunen skyldig att genomföra en förnyad upphandling i konkurrens. Det finns heller inte några andra omständigheter som medger undantag från lagens krav om konkurrens på lika villkor.
Konkurrenskommissionen kritiserar nu Kalmar kommuns agerande. Genom att förlänga avtalet med det kommunala energibolaget utan någon föregående upphandling har kommunen åsidosatt lagens krav på affärsmässighet och opartiskhet. Det snedvrider konkurrensen och riskerar att medföra extra kostnader för skattebetalarna. Kommunen riskerar också att vid ev. domstolsprövning tvingas betala skadestånd till andra leverantörer.

Konkurrenskommissionen är en privat expertgrupp som inrättades den 1 januari 1994 för att bevaka och uppmärksamma frågor som rör konkurrenssnedvridning. Konkurrenskommissionens ändamål är att motverka sådan konkurrensbegränsning som ligger i bristande likhet i villkoren för offentliga och privata aktörer på den allmänna marknaden och som skadar medborgarna i deras egenskap av skattebetalare och konsumenter.

 

Läs utredningen här: KKO 99-022