Avtal om parkskötsel i Kalix kommun strider mot lagen

Sedan 1992 köper Kalix kommun entreprenadtjänster för parkskötsel utan att göra upphandling med konkurrerande anbud. Det snedvrider konkurrensen, konstaterar Konkurrenskommissionen som granskat kommunens agerande.

Enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) är kommunen skyldig att vid entreprenader låta andra företag konkurrera på lika villkor. Även av det tidigare gällande upphandlingsreglementet framgick att konkurrensmöjligheterna skulle utnyttjas. Trots detta har kommunen förlängt ett sju år gammalt avtal utan att göra upphandling.

Kalix kommun måste så snart det är möjligt säga upp det aktuella avtalet och göra upphandling på det sätt som lagen föreskriver, säger kommissionens ordförande fd generaldirektören i RRV G Rune Berggren.
Konkurrenskommissionen är en expertgrupp som sammankallats av föreningen Den Nya Välfärden.

Kalix kommun köper sedan 1992 löpande entreprenadtjänster för parkskötsel m.m. enligt ett avtal som upphandlades utan att kommunen begärde några konkurrerande anbud. Det aktuella avtalet tecknades för perioden 19921995 och har därefter förlängts med automatik för ett år i taget. Någon upphandling i konkurrens har heller inte skett i samband med förlängningen av avtalet.

Enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) måste kommuner och andra myndigheter genomföra upphandling i konkurrens. Trots att LOU trädde ikraft efter att det aktuella avtalet tecknades var Kalix kommun redan 1992 skyldig att begära konkurrerande anbud. Även enligt det då gällande upphandlingsreglementet var kommunen skyldig att utnyttja de konkurrensmöjligheter som fanns.

Det ursprungliga avtalet har nu varit i kraft i sju år. Enligt den statliga nämnden för offentlig upphandling är det inte förenligt med lagens krav på affärsmässighet att upprätthålla ett avtal för längre perioder än fyra år. Kalix kommun måste därför säga upp avtalet så snart det är möjligt och göra upphandling med konkurrerande anbud på det sätt som lagen föreskriver.

Konkurrenskommissionen kritiserar nu Kalix kommuns agerande. Genom att kommunen inte genomfört upphandling av de aktuella entreprenadtjänsterna har kommunen åsidosatt lagens krav på affärsmässighet och opartiskhet. Det strider mot principerna om konkurrens på lika villkor och medför extra kostnader för skattebetalarna.

Konkurrenskommissionen är en privat expertgrupp som inrättades den 1 januari 1994 för att bevaka och uppmärksamma frågor som rör konkurrenssnedvridning. Konkurrenskommissionens ändamål är att motverka sådan konkurrensbegränsning som ligger i bristande likhet i villkoren för offentliga och privata aktörer på den allmänna marknaden och som skadar medborgarna i deras egenskap av skattebetalare och konsumenter.

 

Läs utredningen här: KKO 99-027