Kommunal cykelverkstad i Ängelholm snedvrider konkurrensen

Ängelholms kommun reparerar och säljer begagnade cyklar. Verksamheten snedvrider konkurrensen och ligger dessutom utanför den kommunala kompetensen, menar Konkurrenskommissionen som granskat kommunens agerande.

Vid Arbetscenter i Ängelholm bedriver kommunen försäljning och reparation av begagnade cyklar. Genom att tillhandahålla tjänster till starkt subventionerade priser snedvrids konkurrensen. Det strider mot lagen.

Det är oacceptabelt när offentliga aktörer subventionerar tjänster på en marknad där det redan finns privata aktörer, säger kommissionens ordförande fd generaldirektören i RRV G Rune Berggren.

Konkurrenskommissionen är en expertgrupp som sammankallats av föreningen Den Nya Välfärden.

Ängelholms kommun bedriver, i konkurrens med privata företag, verksamhet med reparation och försäljning av begagnade cyklar. Verksamheten bedrivs vid Arbetscenter vars uppgifter bl. a omfattar anpassning och arbetsträning för personer med psykosociala funktionshinder (exempelvis missbrukare). De som sysselsätts inom projektet färdigställer och säljer cyklar till allmänheten och utför mindre cykelreparationer. Enligt kommunens egna uppgifter säljs ca 100 cyklar per år till ett genomsnittligt pris på 800 kronor.

Det ingår inte i kommunens uppgifter (den allmänna kommunala kompetensen) att bedriva affärsverksamhet med försäljning och reparation av cyklar. Enligt gällande lag finns det inget som hindrar sysselsättningsåtgärder för personer med funktionshinder. Kommunen får emellertid inte bedriva någon affärsverksamhet utan särskilt stöd i lag. Sådant lagstöd finns undantagsvis om kommunen anställer handikappade eller ordnar anställning hos annan arbetsgivare.

Så är emellertid inte fallet vid Arbetscenter i Ängelholm. De personer som sysselsätts i projektet har förtidspension eller försörjningsstöd och något anställningsförhållande föreligger inte. Verksamheten ligger därmed utanför den kommunala kompetensen och strider mot lagen.

Konkurrenskommissionen kritiserar nu kommunens agerande. När Ängelholms kommun erbjuder subventionerade tjänster på den allmänna marknaden riskerar kommunen att snedvrida konkurrensen för de privata företagen på marknaden. Risken för snedvridning understryks av att cykelreparationerna och försäljningen motsvarar upp till 40 procent av den totala marknaden i Ängelholm.

Konkurrenskommissionen är en privat expertgrupp som inrättades den 1 januari 1994 för att bevaka och uppmärksamma frågor som rör konkurrenssnedvridning. Konkurrenskommissionens ändamål är att motverka sådan konkurrensbegränsning som ligger i bristande likhet i villkoren för offentliga och privata aktörer på den allmänna marknaden och som skadar medborgarna i deras egenskap av skattebetalare och konsumenter.

 

Läs utredningen här: KKO 99-018