Tag Arkiv: Pär Cronhult

Den Nya Välfärdens chefjurist Pär Cronhult kritiserar Bodens 25-åriga avtal med Ilija Batljans SBB

Tidningen Realtid rapporterar om Bodens 25-åriga avtal med Ilja Batljans bolag SBB. Kommunen har tecknat ett avtal där den finansiella risken ligger hos kommunen – i strid med upphandlingslagen.

PM om regeringens lagrådsremiss med anledning av coronaviruset

Även om förslaget avser en tillfällig lösning under en begränsad tid finns det inget som säger att den föreslagna normgivningen senare inte kommer att utökas och förlängas. Det finns exempel på liknande lagstiftning som både förlängts och till och med permanentats. Stiftelsen Den Nya Välfärdens hoppas därför att riksdagen avslår densamma och värnar om sina konstitutionella befogenheter som lagstiftare.

Replik på Kommunals debattartikel om juridifiering

I ett utspel varnar fackförbundet Kommunal genom sin jurist Oskar Taxén för vad som beskrivs som en juridifiering av svensk offentlig förvaltning – d.v.s. att jurister och tjänstemän på delvis eget bevåg genom bl.a. ”aktivism” ska ha tillskansat sig makt på politikens bekostnad. Debattinlägget mynnar ut i ett krav på att regeringen ska tillsätta en särskild kommission för att ”analysera juridifieringen och för att reda ut rollerna i gränslandet mellan juridik och politik”. Till stöd för att denna till synes allvarliga varning om en långtgående maktförskjutning redovisas i artikeln ett antal exempel.

Det kommunala bolaget Helsingborgs Hamn AB köper IT-tjänster och varor i strid mot lag

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkur­renskommissionen kritiseras det kommunalt ägda bolaget Helsingborgs Hamn AB för att köpa IT-tjänster och varor i strid mot upphandlingslagen.

EU-kommissionen: Nordvästskånska kommuner bryter mot unionens upphandlingsbestämmelser

I en formell underrättelse kritiserar EU-kommissionen återigen Sverige för att inte följa unionens bestämmelser gällande offentlig upphandling av renhållningstjänster. Kommissionen kritiserar bland annat att renhållningsbolaget NSR, som ägs av sex nordvästskånska kommuner, tilldelats kontrakt utan upphandling och insyn.

EU-kommissionen: Sydskånska kommuner bryter mot unionens upphandlingsbestämmelser

I en formell underrättelse kritiserar EU-kommissionen återigen Sverige för att inte följa unionens bestämmelser gällande offentlig upphandling av renhållningstjänster. Kommissionen kritiserar bland annat att renhållningsbolaget SYSAV, som ägs av fjorton sydskånska kommuner, tilldelats kontrakt utan upphandling och insyn.

EU-kommissionen: Sverige bryter mot unionens upphandlingsbestämmelse

I en formell underrättelse kritiserar EU-kommissionen återigen Sverige för att inte följa unionens bestämmelser gällande offentlig upphandling. Regeringen har nu två månader på sig att svara kommissionen.

Högsta förvaltningsdomstolens beslut bekräftar att Örebro-landstingets teckentolkningstjänst är olaglig

Förvaltningsdomstolar i samtliga instanser har slagit fast att Örebro läns landstings anbudsgivning till Post- och telestyrelsen (PTS) gällande rikstäckande teckentolkverksamhet via tjänsten Bildtelefoni.net är olaglig och går utanför landstingets formella befogenheter. Trots att domstolarna utfärdat ett särskilt verkställighetsförbud genomförde landstinget ett avtal med PTS som har pågått sedan den 1 januari 2012.

EU-kommissionen kritiserar den svenska rättsordningen vid vissa upphandlingar

EU-kommissionen riktar nu kritik mot Sverige för att bland annat inte följa kraven på rättsligt skydd vid vissa upphandlingar som EU-rätten kräver. Kritiken följer på den anmälan som lämnades in med biträde av stiftelsen Den Nya Välfärden. Regeringen har nu två månader på sig att redovisa vilka åtgärder som ska vidtas. Annars kan ärendet gå vidare till EU-domstolen, där Sverige riskerar att fällas för fördragsbrott.

Remissyttrande på förslaget om ändrade regler i direktupphandling

Konkurrenskommissionen har lämnat in ett remissyttrande till förslaget om en höjd direktupphandlingsgräns. Förslaget syftar till att förenkla upphandlingsreglerna men får tyvärr icke önskvärda effekter på små och medelstora företags möjlighet att delta i den offentliga inköpsverksamheten samt skapar risk för ökad korruption.