Västerviks kommun bröt mot lagen vid upphandling

Västerviks kommun gjorde en ramavtalsupphandling av färg, tapeter, etc och valde då att anta andra anbud än det som var prismässigt lägst. Förfarandet saknade stöd i förfrågningsunderlaget.
Västerviks kommun har brutit mot lagens krav på affärsmässighet vid upphandling, säger Lennart Palm, ledamot av Konkurrenskommissionen.
Konkurrenskommissionen är en expertgrupp som sammankallats av föreningen Den Nya Välfärden.  Under augusti 1999 upphandlade Västerviks kommun ett ramavtal för avrop av bland annat färger och tapeter. Upphandlingen handlades enligt reglerna för förenklad upphandling. I förfrågningsunderlaget angavs inte att urvalskriteriet ekonomiskt mest fördelaktiga anbud skulle användas. I förfrågningsunderlaget hade man däremot listat ett antal faktorer som skull komma att ligga till grund för beslutet.  När anbuden värderades beslutade kommunen att anta ett anbud som var väsentligt dyrare än det prismässigt lägsta. Skälen angavs vara att man vid ett test av färgerna som kommunen ordnat (och som genomfördes av två av kommunen anställda målare) kommit fram till att det billigaste anbudet inte uppfyllde kvalitetskraven. Det finns ingen som helst dokumentation av testet.

Konkurrenskommissionen riktar nu skarp kritik mot Västerviks kommun. Vid en förenklad upphandling får kommunen inte anta anbud på andra grunder än de som angivits i förfrågningsunderlaget. De grunder som tillämpas ska vara affärsmässigt och objektivt motiverade och finnas dokumenterade hos den upphandlande enheten. Västerviks kommun har i förfrågningsunderlaget bara upptagit kriteriet ”kvalite” i listningen över kriterier som skulle komma att tillämpas. Ingen precisering av begreppet lämnades och ingenstans sades någonting om det test som sedan lades till grund för bedömningen.  Konkurrenskommissionen konstaterar sammanfattningsvis att Västerviks kommuns agerande har snedvridit konkurrensen och undergrävt förtroendet för kommunen som upphandlare. Dessutom har skattebetalarna orsakats merkostnader, dels eftersom ett annat anbud än det billigaste antogs och dels på grund av de skadeståndskrav som kan komma att resas mot kommunen.

I kommissionens beslut deltog ordföranden, fd generaldirektören i RRV G. Rune Berggren och ledamöterna fd regeringsrådet Sigvard Berglöf, ordföranden i Den Nya Välfärden Patrik Engellau, professorn i svensk och internationell handelsrätt Erik Nerep, juristen och experten på konkurrensfrågor Lennart Palm samt fd stadsjuristen i Stockholm Inger RidderstrandLinderoth.

 

Läs utredningen här: KKO 00- 025