Piteå kommun lämnade vilseledande information om överklagande av ett upphandlingsbeslut.

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkur­rens­kommissionen, en del av Den Nya Välfärden, kritiseras Piteå kommun för att ha lämnat en anbudsgivare vilseledande infor­ma­tion om tidsfristen för att överklaga ett upphandlings­beslut. Kommunen har sedan använt sig av detta för att få anbudsgivarens överklagande avvisat i domstol.

Efter att Piteå kommun beslutat om tilldelning (beslut om vem som ska få kontraktet) i en upphandling av kollektivtrafik med buss ville en förlorande anbudsgivare få se kommunens besluts­under­lag. Kommunen svarade då att de aktuella hand­lingarna inte kunde lämnas ut omgående, men att man istället för­längde den frist som anbudsgivaren hade på sig att överklaga upphandlings­beslutet till domstol med några dagar, fram till dess att handlin­garna kunde göras tillgängliga.

När anbudsgivaren senare fått se handlingarna och följde kom­munens anvisning för överklagade fann dock domstolarna att kommunen inte hade haft rätt att förlänga överklagandetiden. Överklagandet ansågs därmed ha kommit in för sent. I ett yttrande i kam­mar­rätten pekade kommunen på just denna omständighet till stöd för att över­klagan­det skulle avvisas, vilket ju även skedde med rättsförlust för den klagande anbudsgivaren.

– Det är anmärkningsvärt att kommunen har lämnat vilseledande anvisningar som den sedan använt sig av för att den förfördel­ade anbudsgivaren inte ska kunna få sitt överklagande prövat. Detta strider mot bland annat den tillitsprincip enligt vilken enskilda och företag ska kunna förlita sig på myndigheternas anvisningar och gör att det finns anledning att rikta allvarlig kritik mot Kommunen säger Per Eklund, ledamot av Konkurrenskommissionen.

Läs hela dokumentet här.